Stypendia

Home

Stypendia innych organizacji

Stypendia DAAD dla Polaków - Informacje ogólne


Bazy danych

Baza danych z wyszukiwarką stypendiów niemieckich organizacji:

Baza danych fundacji w Niemczech:


Organizacje mające na celu wspieranie badań naukowych

Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych / Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Wspiera innowacyjne projekty naukowe poprzez szereg programów. Wsparcie mogą uzyskać jedynie instytuty i zakłady badawcze. Indywidualne uzyskanie dofinansowania z BMBF nie jest możliwe.

Wszystkie informacje na temat Ministerstwa znajdują się na stronie www.bmbf.de


Biuro Międzynarodowe Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych / Internationales Büro des BMBF (IB BMBF)

Biuro Międzynarodowe Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych prowadzi działalność doradczą i wspiera finansowo niemieckie uczelnie i ośrodki badawcze podejmujące współpracę zagraniczną.

Ponadto jest też silnie zaangażowane w promowanie możliwości podejmowania studiów i badań naukowych w Niemczech

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.internationales-buero.de


Fundacja Alexandra von Humboldta / Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)

Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest fundacją użyteczności publicznej, założoną przez Republikę Federalną Niemiec w celu wspierania międzynarodowej współpracy naukowej.

Fundacja przyznaje wybitnym naukowcom wszystkich dziedzin i narodowości stypendia na pobyty badawcze w Niemczech,a niemieckim naukowcom na badania za granicą.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji oraz w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.humboldt-foundation.de


Niemiecka Wspólnota Badawcza / Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Niemiecka Wspólnota Badawcza DFG jest centralną organizacją samorządową finansującą badania naukowe na uczelniach oraz w publicznych instytucjach naukowo-badawczych w Niemczech.

DFG przyznaje indywidualne stypendia naukowe, finansuje kolegia doktoranckie, przyznaje nagrody naukowe i wspiera międzynarodową współpracę naukową


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.dfg.de


Towarzystwo im. Fraunhofera / Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)

Towarzystwo jest największą w Europie organizacją zajmującą się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniem. Jego partnerami oraz zleceniodawcami są przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe oraz instytucje publiczne. Prowadzone badania w dziedzinach: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikacja, mobilność, energia i ochrona środowiska nakierowane są na potrzeby współczesnego człowieka.

Towarzystwo przyznaje szereg stypendiów dla naukowców z zagranicy.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.fraunhofer.de


Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza / Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)

Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza zrzesza ok. 90 niezależnych pod względem prawnym instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji będących na usługach nauki w Niemczech. Instytuty Wspólnoty im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza są interdyscyplinarnymi, uwzględniającymi zapotrzebowania rynku centrami kompetencyjnymi oraz partnerami dla przemysłu, administracji publicznej oraz polityki. Zakres ich badań jest bardzo szeroki i sięga od nauk przyrodniczych i technicznych, ochrony środowiska przez nauki ekonomiczne, społeczne, nauki o kosmosie aż po nauki humanistyczne. Ośrodki WGL współpracują intensywnie z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz oferują szereg programów stypendialnych dla naukowców z zagranicy.

Szczegółowe informacje na temat Wspólnoty oraz możliwości stypendialnych znajdują się na stronie www.leibniz-gemeinschaft.de


Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza / Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF)

Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza jest ze swoimi osiemnastoma centrami badawczymi największą organizacją naukową w Niemczech. Wspólnota osiąga czołowe wyniki w następujących dziedzinach nauki: energia, ziemia i środowisko, zdrowie, technologie kluczowe, struktura i materia, komunikacja i kosmos.

Wszystkie informacje na temat Centrów Badawczych oraz możliwościach dofinansowania badań znajdują się na stronie www.helmholtz.de


Towarzystwo im. Maxa Plancka / Max Planck Gesellschaft (MPG)

Towarzystwo im. Maxa Plancka jest niezależną naukową organizacją użyteczności publicznej. W jednostkach naukowo-badawczych Towarzystwa im. Maxa Plancka prowadzone są badania podstawowe w takich dyscyplinach jak nauki przyrodnicze, biologia, nauki społeczne oraz humanistyczne.

Towarzystwo przyznaje stypendia na prowadzenie badań naukowych w swoich jednostkach badawczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.mpg.de


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Wszystkie informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia i oferowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo programów można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit, działającą od 1991 r., powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce.

  • Wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki
  • Wspiera modernizacje warsztatów badawczych
  • Wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych

Szczegółowe informacje na temat Fundacji i jej programów grantowych można uzyskać na stronie www.fnp.org.pl


Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Fundacja wspiera projekty i badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych w czterech priorytetach tematycznych: procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność, zmiana norm i wartosci.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.pnfn.pl
Pozostałe fundacje i organizacje wspierające mobilność studentów i naukowców/badania naukowe

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) - Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit (SdpZ)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Szczegółowe informacje na temat przyznawanych subwencji można uzyskać na stronie www.fwpn.org.pl


Fundacja im. Roberta Boscha / Robert Bosch Stiftung (RBS)

Fundacja im. Roberta Boscha jest jedną z największych politycznie niezależnych fundacji niemieckich związanych z przemysłem. Koncentruje ona swą działalność na nauce, ochronie zdrowia, porozumieniu między narodami, oświacie, kwestiach społecznych i kulturze.

RBS przyznaje stypendia zarówno na udział w licznych inicjatywach i programach Fundacji jak również na realizację projektów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Fundacji Roberta Boscha można uzyskać na stronie internetowej www.bosch-stiftung.de


Fundacja Fritza Thyssena

Fundacja ma na celu bezpośrednie wspieranie nauki m.in. na uczelniach, zwłaszcza niemieckich, otacza opieką przede wszystkim młodych naukowców.

Przyznaje stypendia młodym naukowcom i nauczycielom akademickim w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz medycyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.fritz-thyssen-stiftung.de


Fundacja Hertie / Gemeinnützige Hertie-Stiftung (GHS)

Fundacja Hertie należy do największych fundacji prywatnych w Niemczech. Działa ona w czterech obszarach: "Szkoła", "Uczelnia", "Neuronauka" oraz "Praca i Rodzina"  integracja europejska i wychowanie w demokracji. Swoje działanie fundacja pragnie opierać na innowacyjnych, inteligentnych rozwiązaniach i przyczyniać się do ich stosowania w praktyce.

Fundacja ogłasza konkursy, przyznaje stypendia i nagrody we wszystkich w/w obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.ghst.de


Fundacja Mercator / Stiftung Mercator

Fundacja wspiera projekty zgodne z ideą tolerancji Gerharda Mercatora oraz aktywną wymianę wiedzy między ludźmi wywodzącymi się z różnych narodowości, kultur i środowisk. Fundacja przyznaje stypendia na przeprowadzenie projektów w czterech dziedzinach tematycznych: Europa, Integracja, Zmiany klimatyczne, edukacja kultury.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.stiftung-mercator.org


Fundacja Konrada Adenauera / Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną. Jej głównym celem jest prowadzona na poziomie narodowym i międzynarodowym edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Szczególne znaczenie ma też wzmacnianie demokracji, wspieranie jedności europejskiej i zacieśnianie stosunków transatlantyckich. Fundacja jest reprezentowana niemal na całym świecie, ma blisko 60 zagranicznych przedstawicielstw, a swoje projekty realizuje w ponad 120-tu krajach.

Fundacja przyznaje stypendia młodym, uzdolnionym ludziom: studentom, doktorantom, dziennikarzom i artystom.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.kas.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce www.kas.de/warschau


Fundacja im. Friedricha Eberta / Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Fundacja im. Friedricha Eberta jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej. Posiada przedstawicielstwa w 90 krajach, a angażuje się w ponad 100 krajach na całym świecie. Polska, ze względu na zakres i intensywność podejmowanych działań, jest jednym z ważniejszych terenów działalności Fundacji. Fundacja wspiera w swej współpracy z Polską społeczny dialog. W ten sposób przyczynia się do rozwoju partnerskich stosuków między Polską a Niemcami.

Fundacja przyznaje stypendia dla studentów obcokrajowców immatrykulowanych na jednej z niemieckich uczelni oraz dla doktorantów z zagranicy.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.fes.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce www.feswar.org.pl


Fundacja im. Heinricha Bölla / Heinrich Böll Stiftung (HBS)

Fundacja im. Heinricha Bölla jest "agencją zielonych idei”, tworzy przestrzeń dialogu i wymiany myśli na kluczowe i aktualne tematy społeczno- polityczne między przedstawiciel(k)ami świata nauki, polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na Świecie. W prowadzonych działaniach Fundacja kieruje się zasadą wolności od przemocy, demokracji płci i ekologii, dba o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i wspiera dialog międzykulturowy. Zadaniem Fundacji w Europie Środkowej i Wschodniej jest wspieranie procesu integracji Europejskiej. Europejska tożsamość i wspólne europejskie wartości są zarówno tematem jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji.

Fundacja przyznaje stypendia na studia w Niemczech studentom i doktorantom wszystkich dziedzin i narodowości.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.boell.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce www.boell.org/pl


Fundacja im. Friedricha Naumanna - Friedrich Nauman Stiftung - Für die Freiheit

Fundacja im. Friedricha Naumanna - Fundacja na Rzecz Wolności jest niemiecką organizacją promującą idee liberalne. Jej celem jest propagowanie zasady wolności w oparciu o edukację obywatelską, ukazującą istotę demokracji, państwa prawa, gospodarki rynkowej, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego, dającą obywatelom jednocześnie wiedzę niezbędną dla świadomego podejmowania decyzji politycznych.

Program stypendialny Fundacji skierowany jest do studentów i doktorantów studiujących bądź planujących pobyt na niemieckich uczelniach.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.fnst-freiheit.org.


GFPS Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami.

Wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej Stowarzyszenie przyznaje polskim studentom i doktorantom semestralne stypendia do Niemiec.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.gfps.pl


Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (PNWM) / Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką instytucją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

PNWM przyznaje dotacje przede wszystkim na różnorodne spotkania młodzieżyspotkania młodzieży, praktyki, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci, publikacje, media i wiele innych.

Szczegółowe informacje na temat wspieranych projektów można uzyskać na stronie www.dpjw.org


Katolicka Centrala Wymiany Akademickiej / Katholischer Akademischer Austauschdienst (KAAD)

KAAD przyznaje studentom, doktorantom i naukowcom stypendia na studia i pobyty naukowe w Niemczech.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.kaad.de


Fundacja im. Ernsta Scheringa / Schering Stiftung

Fundacja im. Ernsta Scheringa nagradza największe osiągnięcia w naukach biologicznych i w kulturze. Wspiera głównie młodych artystów i naukowców, prowadzących badania w dialogu z innymi dyscyplinami, a także ponad granicami krajów Europy Wschodniej i Środkowej.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.scheringstiftung.de


BAYHOST: Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią / Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Centrum jest jednostką zrzeszającą bawarskie szkoły wyższe. Doradza w zagadnieniach współpracy naukowej, nadzoruje akademickie kontakty z Europą Środkową i wspiera wymianę naukową i akademicką.

BAYHOST przyznaje absolwentom i doktorantom z Europy Południowej i Środkowschodniej roczne stypendia na jednej z bawarskich uczelni.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów oraz innych programach stypendialnych można uzyskać na stronie www.bayhost.de


Copernicus e. V.

Stowarzyszenie Copernicus zostało założone 1992 roku przez studentów z Hamburga. Jego celem jest umożliwienie studentom z krajów postkomunistycznych odbycia semestru studiów i praktyki w Niemczech.

Program stypendialny Copernicus obejmuje stypendia na jeden semestr studiów połączonych z odbyciem praktyki w Hamburgu lub Berlinie.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendium można uzyskać na stronie internetowej www.copernicus-stipendium.de


Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Fundacja przyznaje stypendia na studia doktoranckie oraz na pobyty badawcze w Niemczech dla absolwentów wyższych uczelni zajmujących się szeroko pojetą tematyką ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje nt. stypendiów znajdują się na stronie internetowej: www.dbu.de


Niemiecka Fundacja Narodowa - Stypendia im. Fritza Sterna

Oferta skierowana do polskich badaczy historii i kultury Niemiec oraz stosunków miedzy Niemcami i ich sąsiadami. Z drugiej strony wspierane są badania młodych niemieckich naukowców na temat historii Wrocławia i Śląska na tle przemian europejskich.

Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem stypendiów zajmuje się Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z wydziałem kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odra.

Więcej informacji nt. stypendium znajdą Państwo na stronie: www.wbz.uni.wroc.pl/pl/badania/stypendia/stypendium-fritza-sterna.htmlPraktyki

BAYHOST: Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią / Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel- Ost und Südosteuropa

Centrum doradza oraz pośredniczy w znalezieniu miejsca praktyki w Bawarii.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bayhost.de


IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Stowarzyszenie IAESTE oferuje płatne praktyki za granicą dla studentów polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych (także dla doktorantów). Najczęściej trwają one od 6 do 12 tygodni.

Szczegółowe informacje na temat praktyk IAESTE znajdują się na stronie www.iaeste.pl


Erasmus+

W ramach programu mobilności Unii Europejskiej Erasmus+ studenci i absolwenci polskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium na kilkumiesięczną praktykę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w krajach uczestniczących w programie.

Wszystkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: erasmusplus.org.pl


Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) / Internationales Parlamentsstipendium

W ramach programu IPS absolwenci wyższych uczelni mogą ubiegać się o pięciomiesięczną praktykę w Niemieckim Bundestagu. Praktyka połączona jest ze studiami na jednej z berlińskich uczelni.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach niemieckiego Bundestagu oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie .


"Studentenservice International" - projekt Fundacji im. Roberta Boscha i niemieckiej organizacji zrzeszającej domy studenckie Deutsches Studentenwerk

Program ten umożliwia młodym absolwentom (wymagany dyplom licencjata lub magistra) odbycie praktyki w jednej z organizacji zrzeszającej niemieckie domy studenckie - Deutsches Studentenwerk. Praktykanci poznają wszystkie dziedziny pracy organizacji oraz tworzą własny projekt mający na celu rozwój indywidualnych zainteresowań i umiejętności.

Informacje na temat praktyk w ramach "Studentenservice International" znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na stronie:  www.bosch-stiftung.de


Stiftung Prof. Joachim Lenz

Fundacja pośredniczy w przydzielaniu miejsca praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach absolwentom kierunków technicznych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji na temat praktyk: w języku niemieckim lub języku angielskim. Informacje nt. działalności fundacji znajdują się tu oraz tu.


Giełdy praktyk


Stypendia DAAD dla Polaków