Studia i życie w Niemczech

Home

Studia w Niemczech

System szkolnictwa wyższego  -  Kwestie do wyjaśnienia przed wyjazdem do Niemiec  -  Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego do Niemiec?

Niemcy są dla Polski nie tylko bliskim sąsiadem, lecz także najważniejszym partnerem handlowym. Jest to również jeden z najważniejszych ośrodków akademickich na świecie. 

Oto kilka spośród wielu powodów, dla których warto studiować w Niemczech:

  • Wysoki standard badań naukowych na uczelniach
  • Uznany wysoki poziom edukacji – np. inżynierowie kształceni w Niemczech cieszą uznaniem na całym świecie
  • Różnorodność i renoma wyższych uczelni
  • Międzynarodowe dyplomy i kierunki studiów, szeroka oferta studiów w języku angielskim
  • Niskie opłaty lub brak opłat za studia
  • Stosunkowo niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej
Gdzie mogę zasięgnąć rady jako student w Niemczech? Działy Współpracy z Zagranicą - Akademische Auslandsämter (AAA)

Dział Współpracy z Zagranicą realizuje zadania związane ze współpracą międzynarodową uczelni. Jest to najważniejsze miejsce, gdzie zagraniczni studenci i naukowcy mogą uzyskać  pomoc i potrzebne informacje.

Rok lub najpóźniej pół roku przed planowanym rozpoczęciem studiów w Niemczech należy zwrócić się do Działu Współpracy z Zagranicą uczelni, na której chcemy podjąć naukę. Dotyczy to również studentów, którzy po zaliczeniu kilku semestrów na polskiej uczelni planują kontynuację nauki w Niemczech. W Dziale Współpracy z Zagranicą uzyskamy wszelkie potrzebne informacje dotyczące studiów w danej szkole wyższej, wymagań kwalifikacyjnych oraz terminów składania wniosków. Można tu także zamówić broszurę informacyjną, z której dowiemy się, jakie formalności obowiązują podczas rekrutacji (np. jakie dokumenty należy złożyć).

Także podczas studiów można liczyć na wszechstronną pomoc ze strony pracowników Działu Współpracy z Zagranicy w kwestiach formalnych i organizacyjnych.

Wszelkie informacje dla kandydatów na studia i studentów z zagranicy są dostępne na stronach internetowych uczelni.


 

Organizacja prowadząca domy studenckie i stołówki - Das Deutsche Studentenwerk

Organizacja ta jest odpowiedzialna za przydział miejsc w akademikach. Ponadto dba o interesy studentów, zapewnia psychologiczną i socjalną pomoc przy (prawie) wszystkich problemach. Zagranicznym studentom oferuje pakiety serwisowe: pokój w akademiku, posiłki w stołówce studenckiej, program opieki nad studentem, program kulturalny itd.

Bliższe informacje: www.studentenwerke.de


 

Inne organizacje

Informacje na temat organizacji uczelni oraz ogólnej struktury studiów można uzyskać w Centralnym biurze ds. organizacji studiów i uczelni (Zentrale Studienberatung). Z indywidualnymi problemami związanymi z kierunkiem studiów należy zgłaszać się do Biura ds. studenckich (Fachstudienberatung). Jest ono zazwyczaj prowadzone przez zrzeszenie studentów danego kierunku studiów.

Przed egzaminem końcowym należy zwrócić się do Biura kontroli nad wynikami i egzaminami (Prüfungsamt). Za egzaminy państwowe (na kierunkach prowadzących do zawodu nauczyciela, medycynie i prawie) odpowiada Państwowe biuro kontroli nad wynikami i egzaminami (Staatliches Prüfungsamt), za wewnątrzuniwersyteckie egzaminy takie jak: "Bachelor", "Master" czy egzamin doktorski – Akademickie biuro kontroli nad wynikami i egzaminami (Akademisches Prüfungsamt).

Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego o miejsce na studiach znajdą Panstwo na stronie internetowej uczelni oraz organizacji rekrutacyjnych: uni-assist e.V. i Stiftung für Hochschulzulassung.