Studia w Niemczech

Home

System szkolnictwa wyższego


  Wprowadzenie dwustopniowego systemu studiów wyższcyh: studiów licencjackich (Bachelor) oraz magisterskich uzupełniających (Master)

Na mocy Deklaracji Bolońskiej ujednolicono w Europie strukturę i kierunki studiów oraz egzaminy końcowe na uczelniach. Celem tego procesu jest zwiększenie mobilności studentów w Europie oraz utworzenie przejrzystych i porównywalnych dyplomów końcowych na uczelniach europejskich. Kolejnym celem jest skrócenie czasu studiów do uzyskania pierwszego dyplomu akademickiego. Następstwem postanowień bolońskich jest wprowadzenie kierunków licencjackich (Bachelor) oraz magisterskich uzupełniających (Master). Kierunki typu Bachelor trwają 3-4 lata i kończą się uzyskaniem dyplomów Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.) lub Bachelor of Engeneering.

Absolwenci studiów licencjackich mogą przystąpić do studiów magisterskich uzupełniających, które z reguły trwają od jednego do dwóch lat. Analogicznie do dyplomów Bachelor kończą się one dyplomami Master of Arts (M.A.), Master of Sciences (M.Sc.) lub Master of Engeneering.

Podział na studia I i II stopnia nie dotyczy w Niemczech kierunków: medycyna, weterynaria, farmacja, stomatologia, a także kierunków prowadzących do zawodu nauczyciela.

W przypadku tych kierunków zdaje się egzamin państwowy (tzw. Staatsexamen) dopuszczający do wykonywania zawodu prawnika, lekarza czy nauczyciela, pod warunkiem zdobycia praktycznych kwalifikacji w ramach stażu lub referendariatu/aplikacji.

Wszystkie ww. egzaminy końcowe odpowiadają z reguły brytyjskiemu i amerykańskiemu "Master degree” czy też polskiemu Magistrowi.

Szczególnie interesującą ofertą edukacyjną, przede wszystkim dla osób nieznających języka niemieckiego w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów, jest możliwość studiowania na jednym z ponad 1000 kierunków międzynarodowych (International Bachelor, Master and Doctoral Programmes). Studia takie odbywają się w ramach specjalnie ustrukturyzowanego programu zajęć, realizowanego  przy zapewnieniu studentom intensywnej opieki dydaktycznej. Językiem wykładowym  na kierunkach międzynarodowych jest język angielski.

Więcej informacji: www.daad.de/international-programmes


Uniwersytety szerokoprofilowe

W Niemczech istnieje ok. 110 uniwersytetów szerokoprofilowych. Studenci tych uniwersytetów mają w przyszłości możliwość zrobienia doktoratu i podjęcia pracy naukowej. Uczelnie te oferują bardzo szeroki wachlarz kierunków studiów. Do uniwersytetów szerokoprofilowych zalicza się także uniwersytety techniczne takie jak Politechnika Monachijska czy Akwizgrańska oraz uczelnie medyczne, jak np. Uniwersytet Medyczny w Lubece. Nie ma takiego kierunku naukowego, którego nie można by studiować na niemieckiej uczelni. Nacisk przy tym kładzie się na przekazywanie wiedzy metodycznej oraz teoretycznej, badania naukowe i dydaktyka są ściśle ze sobą związane.

Warunkiem do dopuszczenia do studiów uniwersyteckich jest matura. Dla studentów zagranicznych oznacza to, że ich świadectwo dojrzałości musi zostać uznane za równoważne niemieckiej maturze. Polska matura z liceum ogólnokształcącego, zdana po 1994 roku, jest honorowana przez niemieckie uczelnie. Jeśli Państwa matura nie jest uznawana za równoważną z maturą niemiecką, to muszą Państwo przygotować się do egzaminu dopuszczającego do studiów na niemieckiej uczelni tzw. Feststellungsprüfung w przyuczelnianym kolegium przygotowawczym tzw. Studienkolleg. Bliższe informacje na ten tamat znajdą Państwo tu.

W związku z implementacją postanowień Traktatu Bolońskiego, studia na większości kierunków podzielono na dwa etapy: studia licencjackie (Bachelor – studia pierwszego stopnia –  z reguły 6 semestrów) oraz studia magisterskie uzupełniające (Master – studia drugiego stopnia – z reguły 2 do 4 semestrów). Więcej informacji na ten temat dwustopniowego systemu studiów w punkcie Wprowadzenie kierunków licencjackich (Bachelor) oraz magisterskich uzupełniających (Master).


Uniwersytety nauk stosowanych (Fachhochschulen/Universities of Applied Sciences)

W Niemczech jest około 225 uniwersytetów nauk stosowanych. Nazwa ta doskonale odzwierciedla charakter tychże uczelni, których program nauczania ma większe odniesienie do praktyki i które ściśle współpracują z przemysłem. Uczelnie te oferują głównie kierunki techniczne, związane z gospodarką, mediami i wzornictwem, także stosowane nauki społeczne. Fachhochschulen nie oferują kierunków medycznych, prawniczych oraz prowadzących do zawodu nauczyciela.

Praktyczne ukierunkowanie tych szkół wyższych odzwierciedla się także w kadrze akademickiej.Wielu z profesorów wnosi do pracy dydaktycznej doświadczenia nabyte w przemyśle, gospodarce oraz instytucjach użyteczności publicznej. Umożliwia to studentom obok zdobycia teoretycznych podstaw wgląd w sposób pracy i zapoznanie się z oczekiwaniami przedsiębiorstw oraz instytucji społecznych i kulturalnych. Obligatoryjne praktyki studenckie (z reguły obowiązkowe są 1-2 semestry praktyk) są doskonałym praktycznym uzupełnieniem nabytej wiedzy teoretycznej.

Prace końcowe i dyplomowe powstają we współpracy z zakładami pracy, co oznacza ich ścisłe odniesienie do praktyki. Dyplomy uniwersytetów nauk stosowanych nie upoważniają – w przeciwieństwie do dyplomów uniwersytetów szerokoprofilowych – do podjęcia studiów doktoranckich bez dodatkowych egzaminów.


Wyższe Szkoły Pedagogiczne

W wyższych szkołach pedagogicznych kształceni są nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, częściowo także nauczyciele szkół specjalnych. Nauczycieli kształci się także na uniwersytetach oraz na uniwersytetach technicznych a nauczycieli kierunków artystycznych także w akademiach sztuk pięknych oraz w wyższych szkołach muzycznych.


Akademie Sztuk Pięknych oraz Akademie Muzyczne

Uczelnie te przygotowują do zawodów artystycznych m.in. w następujących dziedzinach: malarstwo, grafika, wzornictwo, muzyka, film, telewizja, aktorstwo. Do ich zadań należy także kształcenie nauczycieli plastyki oraz muzyki.

Warunek dopuszczenia to studiów: kandydaci na akademie sztuk pięknych oraz na akademie muzyczne zdają egzamin wstępny, podczas którego muszą wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w wybranej dziedzinie.


Wyższe Szkoły Teologiczne

W Niemczech jest 40 wyższych szkół teologicznych podlegających różnym kościołom. Istnieją one obok wydziałów teologicznych na uniwersytetach.