Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Home

Doktorat w Niemczech

W Niemczech tytuł doktora zdobywa znacznie więcej młodych akademików niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Każdego roku wzrasta liczba cudzoziemców, którzy realizują tutaj kompletny projekt doktoratu, bądź też pracują nad dysertacją jako członkowie zespołów badawczych. Istnieje wiele dróg wiodących do uzyskania tytułu doktora w Niemczech – wybór najwłaściwszej z nich uzależniony jest od kierunku studiów, rodzaju projektu badawczego oraz typu instytucji, w której zamierzamy taki projekt zrealizować.

Różne drogi do doktoratu

Projekt doktorski można realizować zasadniczo na dwa sposoby: w trybie indywidualnym oraz w ramach studiów doktoranckich. Najbardziej popularną formą doktoratu w Niemczech jest samodzielna praca nad dysertacją pod kierunkiem promotora, niemniej jednak oferta ustrukturyzowanych studiów doktoranckich jest stale poszerzana.

więcej

Sto sposobów na doktorat w Niemczech

Rozważają Państwo możliwość dysertacji w Niemczech? Bazy danych opracowane przez DAAD zawierają liczne oferty zatrudnienia dla akademików oraz informacje o programach studiów doktoranckich. Realizacja projektu doktorskiego na niemieckiej uczelni państwowej nie wiąże się z żadną odpłatnością w postaci czesnego.

więcej

Możliwości finansowania doktoratu

W trakcie realizacji projektu doktorskiego na niemieckiej uczelni państwowej nie są pobierane żadne opłaty za naukę (w formie czesnego), przynajmniej w okresie pierwszych sześciu semestrów. Osoby objęte obowiązkiem wizowym (nie dotyczy to obywateli polskich) muszą jednak udokumentować odpowiednim władzom fakt, iż dysponują kwotą zabezpieczenia finansowego w wysokości około 8 000 euro na rok pobytu w Niemczech.

więcej

Pierwsze kroki w stronę doktoratu

Realizacja projektu doktorskiego w Niemczech wymaga poczynienia pewnych kroków przygotowawczych.

więcej


Różne drogi do doktoratu

Istnieje wiele dróg wiodących do uzyskania tytułu doktora w Niemczech – wybór najwłaściwszej z nich uzależniony jest od kierunku studiów, rodzaju projektu badawczego oraz typu instytucji, w której zamierzamy taki projekt zrealizować. Projekt doktorski można realizować zasadniczo na dwa sposoby: w trybie indywidualnym oraz w ramach studiów doktoranckich. Najbardziej popularną formą realizacji doktoratu w Niemczech jest samodzielna praca nad dysertacją pod kierunkiem promotora, niemniej jednak oferta ustrukturyzowanych studiów doktoranckich jest stale poszerzana.

Doktorat indywidualny

Tryb indywidualny to najczęściej wybierany sposób realizacji doktoratu w Niemczech. W modelu tym doktoranci samodzielnie przygotowują pracę doktorską, konsultując się z nauczycielem akademickim, który zgodził się pełnić funkcję promotora projektu doktorskiego. W zależności od dyscypliny badawczej, może to być projekt autorski lub integralna część projektu realizowanego przez grupę naukowców. Czas realizacji doktoratu w tym trybie zależy od indywidualnego harmonogramu lub od ram czasowych wyznaczonych w umowie o zatrudnieniu w instytucji naukowo-badawczej. Czas realizacji indywidualnego projektu doktorskiego wynosi zwykle od trzech do pięciu lat.

Wybór miejsca realizacji projektu doktorskiego należy do doktoranta. Istnieją następujące możliwości:

  • doktorat na uniwersytecie,
  • doktorat w pozauniwersyteckiej instytucji naukowej,
  • realizacja projektu doktorskiego w ramach pracy w przedsiębiorstwie komercyjnym.

Więcej informacji na temat doktoratu w Niemczech w trybie indywidualnym oraz wskazówki dotyczące wyboru promotora można znaleźć na stronach portalu „Research in Germany“: www.research-in-germany.de/promotion

Studia doktoranckie

Obok tradycyjnej formy indywidualnego doktoratu, w Niemczech można również skorzystać z bogatej oferty ustrukturyzowanych studiów doktoranckich. Programy takich studiów opracowywane są zgodnie z modelem anglosaskim (PhD), w którym doktorant może liczyć na wsparcie zespołu opiekunów naukowych. Uczestnicy studiów doktoranckich ralizują program nauczania, często o charakterze interdyscyplinarnym, w ramach którego kształtowane są również tzw. umiejętności miękkie (soft skills) oraz liczne dodatkowe kwalifikacje. Dzięki systematycznej i intensywnej współpracy z opiekunami naukowymi, czas realizacji doktoratu w tym trybie wynosi z reguły od trzech do czterech lat.

Więcej informacji na temat studiów doktoranckich w Niemczech oraz wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego programu można znaleźć na stronach portalu „Research in Germany“: www.research-in-germany.de/promotion


Sto sposobów na doktorat w Niemczech

Rozważają Państwo możliwość dysertacji w Niemczech? Opracowane przez DAAD internetowe bazy danych obejmują setki różnorodnych ofert oraz programów stypendialnych dla młodych naukowców z zagranicy.

Baza danych DAAD: PhDGermany

W opracowanej przez DAAD bazie danych PhDGermany udostępniane są oferty rekrutacyjne (programy studiów doktoranckich oraz oferty stanowisk akademickich) skierowane do kandydatów z zagranicy. Odpowiednio sprecyzowane kryteria wyszukiwania pomogą Państwu dotrzeć do odpowiednich ofert.

www.phdgermany.de

Baza danych DAAD: „International Programmes in Germany“

Anglojęzyczna baza danych, opracowana przez DAAD specjalnie pod kątem programów studiów (m.in. doktoranckich) w Niemczech, które realizowane są głównie w języku angielskim.

www.daad.de/international-programmes

Dodatkowe źródła informacji

Bardzo pomocnym źródłem informacji nt. możliwości dysertacji w Niemczech jest portal internetowy „Research in Germany“. Warto również śledzić profile tego serwisu na Facebooku i Twitterze, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o programach stypendialnych i innych ofertach dla doktorantów.

www.research-in-germany.de

www.facebook.com/research.in.germany

www.twitter.com/researchgermany


Możliwości finansowania doktoratu

Ile kosztuje realizacja doktoratu w Niemczech?

Realizacja projektu doktorskiego na niemieckiej uczelni państwowej nie wiąże się z żadną odpłatnością w postaci czesnego, przynajmniej w okresie pierwszych sześciu semestrów. Niemniej jednak, osoby składające wniosek o przyznanie wizy muszą udokumentować odpowiednim władzom fakt, iż dysponują kwotą zabezpieczenia finansowego w wysokości około 8 000 euro na rok pobytu w Niemczech (nie dotyczy to obywateli polskich). Według danych Niemieckiej Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów, pobyt studyjny w Niemczech generuje wydatki w wysokości średnio ok. 820 euro miesięcznie. Suma ta obejmuje koszty wynajęcia mieszkania, wyżywienia, ubrań, dojazdów, materiałów dydaktycznych, organizacji czasu wolnego itd. W przypadku studiów na uczelni należy dodatkowo uwzględnić koszt semestralnych opłat immatrykulacyjnych. Pozwalają one jednakże na korzystanie z licznych udogodnień związanych z posiadaniem legitymacji studenckiej, m.in. ulgowych lub nawet darmowych przejazdów autobusami, tanich posiłków w stołówkach studenckich, zniżek na bilety do kina, na pływalnię itp.

Stypendia i programy finansowania

Zagraniczni doktoranci mogą korzystać w Niemczech z wielu możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe. Największą fundacją stypendialną, zorientowaną szczególnie na potrzeby doktorantów z zagranicy, jest Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD). Tylko w roku 2011 fundacja DAAD przyznała łącznie ponad 7 700 stypendiów naukowych na realizację projektów doktorskich w Niemczech. Wysoko kwalifikowani doktoranci z całego świata mogą też korzystać z programów finansowania oferowanych przez wiele innych niemieckich fundacji i instytucji naukowo-badawczych.

Szczegółowe informacje i bazy danych:

Finansowanie doktoratu w ramach zatrudnienia w instytucji/projekcie badawczym

Oprócz pomocy stypendialnej, realizację doktoratu w Niemczech można finansować ze środków uzyskanych w ramach stosunku pracy. Więcej informacji nt. możliwości zatrudnienia na uczelni, w przedsiębiorstwie komercyjnym, czy też w pozauniwersyteckiej instytucji naukowo-badawczej, można znaleźć na stronach portalu „Research in Germany“:
www.research-in-germany.de/financing_phd (EN).


Pierwsze kroki w stronę doktoratu

Realizacja projektu doktorskiego w Niemczech wymaga poczynienia pewnych kroków przygotowawczych. Najważniejsze z nich to:

  • nostryfikacja dyplomu,
  • złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt,
  • wybór trybu realizacji doktoratu,
  • ustalenie sposobu finansowania projektu doktorskiego.

Na stronach portalu „Research in Germany“ można znaleźć szczegółowe informacje o wymogach formalnych oraz praktyczne wskazówki, które pomogą Państwu dobrze zaplanować wyjazd i pobyt w Niemczech: www.research-in-germany.de/promotion-vorbereitung

Do góry

Informacje dla młodych naukowców (postdoc) Informacje dla doświadczonych naukowców  -  Instytucje naukowo-badawcze  -  Finansowanie badań naukowych