Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Home

Instytucje naukowo-badawcze

Niemiecki krajobraz naukowo-badawczy jest bardzo zróżnicowany, obejmuje bowiem m.in. uniwersytety szerokoprofilowe, uczelnie techniczne, pozauniwersyteckie instytucje naukowe, przedsiębiorstwa komercyjne oraz liczne ośrodki badawcze finansowane zarówno z budżetu federalnego, jak i przez poszczególne kraje związkowe. Ogółem w Niemczech działa około 800 instytucji naukowo-badawczych finansowanych ze środków publicznych. Badania naukowe prowadzone są także w centrach badawczo-rozwojowych utrzymywanych przez koncerny przemysłowe. W pewnych obszarach działalności i regionach gospodarczych środowiska akademickie i biznesowe łączą swoje siły, prowadząc działania badawczo-rozwojowe w ramach klastrów i sieci współpracy, co m.in. znacznie przyspiesza proces urynkowienia nowych produktów i innowacyjnych technologii. Ponadto, intensywna współpraca z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie w istotny sposób stymuluje rozwój nauk przyrodniczych i humanistycznych w Niemczech.

Uczelnie Wyższe

Na terenie Niemiec istnieje prawie 400 uczelni, oferujących bardzo zróżnicowane kierunki studiów. Tradycyjny model kształcenia akademickiego w Niemczech zakłada jedność dydaktyki i badań naukowych. Rząd federalny w porozumieniu z rządami krajów związkowych wprowadził specjalny program finansowania wiodących uczelni i ośrodków naukowych pod nazwą Inicjatywa Doskonałości (Exzellenzinitiative), mający na celu wzmocnienie pozycji Niemiec w dziedzinie edukacji i rozwoju badań naukowych.

www.hochschulkompass.de (baza danych Konferencji Rektorów  Niemieckich Szkół Wyższych)

www.forschungslandkarte.de (informacje nt. niemieckich uczelni prowadzących badania naukowe)

Towarzystwo Wspierania Badań Stosowanych im. Josepha Fraunhofera

Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) to instytucja koordynująca realizację badań stosowanych, prowadzonych zarówno na potrzeby prywatnych i państwowych przedsiębiorstw, jak i w szeroko pojętym interesie społecznym. Dysponując ponad 60 instytutami badawczymi, FhG jest największą instytucją wspierającą rozwój badań stosowanych w Europie. Instytuty Frauenhofera realizują prace badawcze na zlecenie klientów z sektora przemysłu, usług i administracji publicznej, prowadzą także działalność doradczo-konsultingową.

www.fraunhofer.de

Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren to organizacja wspierająca zaawansowane badania naukowe dotyczące kwestii kluczowych dla rozwoju społecznego, postępu naukowego i stabilności gospodarczej. Skupia ona 18 ośrodków prowadzących badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych oraz medyczno-biologicznych i jest największą organizacją naukową w Niemczech.

www.helmholtz.de

Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza

Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL), nazywana również Wspólnotą Leibnitza, zrzesza ponad 80 ośrodków badawczych zajmujących się problemami o kluczowym znaczeniu dla ogółu społeczeństwa. Realizowane w nich projekty badawcze dotyczą bardzo różnorodnych kwestii. Instytuty WGL udostępniają infrastrukturę naukową i świadczą specjalistyczne usługi – doradztwo, konsulting, transfer wiedzy – na zlecenie podmiotów sektora publicznego, polityki społecznej, nauki i gospodarki.

www.leibniz-gemeinschaft.de

Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG) to niezależna instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, której patronuje światowej sławy fizyk Max Planck (1858-1947). Instytuty im. Maxa Plancka zajmują się badaniami podstawowymi zarówno w dziedzinie nauk przyrodniczych jak i humanistycznych, wspierając projekty naukowe realizowane przez uniwersytety.

www.mpg.de

Akademie Nauk

Główne zadanie niemieckich akademii nauk polega na koordynowaniu i wspieraniu długofalowych projektów badawczych oraz na podejmowaniu i podtrzymywaniu dialogu między poszczególnymi dyscyplinami nauki. Ponadto akademie oferują ogólnie dostępne usługi doradcze w kwestiach naukowych, dotyczące między innymi nowo pojawiających się zagadnień.

www.akademienunion.de

Federalne instytucje naukowo-badawcze

Z budżetu federalnego finansowanych jest 40 instytutów badawczych. Placówki te nadzorowane są przez poszczególne ministerstwa, na rzecz których dokonują specjalistycznych analiz i ekspertyz. Podstawowym zadaniem tego typu ośrodków badawczych jest zapewnianie fachowego wsparcia pracownikom ministerialnym oraz dostarczanie naukowo ugruntowanej wiedzy i kompetencji niezbędnych do właściwej realizacji zadań władzy publicznej.

http://www.bmbf.de/de/6696.php

Instytucje naukowo-badawcze poszczególnych krajów związkowych

Rządy niemieckich krajów związkowych partycypują w kosztach finansowania badań naukowych prowadzonych w skali całego kraju, ale jednocześnie również utrzymują własne placówki naukowo-badawcze. Na terenie Niemiec działa ponad 130 takich ośrodków, reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin i dyscyplin naukowych.

http://www.bmbf.de/de/6712.php

Przedsiębiorstwa komercyjne/badania przemysłowe

Niemieckie przedsiębiorstwa należą do najbardziej innowacyjnych w Europie. Potwierdza to niezwykle wysoki, utrzymujący się na poziomie 70% udział inwestycji sektora przemysłowego w dziedzinie badań i rozwoju. Podmioty komercyjne szczególnie intensywnie kooperują z wyspecjalizowanymi ośrodkami w zakresie badań stosowanych; przedsiębiorstwa niemieckie współpracują m.in. z Instytutami Frauenhofera oraz Federacją Przemysłowych Stowarzyszeń Badawczych „Otto von Guericke“ (AiF)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na anglojęzycznych stronach portalu „Research in Germany“: www.research-in-germany.de/companies.

Federacja Przemysłowych Stowarzyszeń Badawczych (AiF)

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) to założona w 1954 roku organizacja użyteczności publicznej promująca badania stosowane i prace rozwojowe, które służą małym i średnim przedsiębiorstwom. Obszar działań tej instytucji obejmuje nie tylko Niemcy, ale także inne kraje europejskie.

www.aif.de

Sieci współpracy i klastry przedsiębiorstw

W ostatnich latach z inicjatywy rządu federalnego uruchomiono w Niemczech szereg projektów wspierających działania badawczo-rozwojowe w ramach klastrów i sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Mają one na celu doprowadzenie do integracji środowisk akademickich i biznesowych w zakresie badań i rozwoju, co pozwala znacznie przyspieszyć procesy urynkowienia nowych produktów i innowacyjnych technologii.

www.clusterplattform.de

Infrastruktury badawcze

W licznych ośrodkach i laboratoriach zlokalizowanych w Niemczech realizowane są badania nad problemami o znaczeniu globalnym, zwłaszcza w takich dziedzinach jak fizyka, nauki o ziemi, klimatologia czy też nauki humanistyczne. Informacje nt. wybranych niemieckich infrastruktur badawczych, takich jak np. Niemiecki Synchrotron Elektronowy (DESY) czy Niemieckie Klimatyczne Centrum Obliczeniowe (DKRZ), można znaleźć na anglojęzycznych stronach portalu “Research in Germany”: www.research-in-germany.de/infrastructures

Do góry

Doktorat w Niemczech  -  Informacje dla młodych naukowców (postdoc) Informacje dla doświadczonych naukowców  -  Instytucje naukowo-badawcze  -  Finansowanie badań naukowych