Doktorat i badania naukowe w Niemczech

Home

Finansowanie badań naukowych

Możliwości finansowania badań naukowych w Niemczech są podobnie rozległe i zróżnicowane, jak niemiecki krajobraz naukowo-badawczy. Wynika to przede wszystkim z federacyjnego systemu zarządzania – rząd niemiecki i władze krajów związkowych działają niezależnie w kwestiach organizacji i finansowania nauki, jednakże poszczególne inicjatywy oraz kluczowe decyzje podlegają ocenie w ramach gremiów wspólnotowych. Spora część środków finansowych na badania i rozwój pochodzi również od fundatorów prywatnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Istotnym źródłem finansowania nauki w Niemczech są także różnorodne programy współfinansowane przez Unię Europejską.

Programy finansowania i bazy danych organizacji stypendialnych

Zagraniczni doktoranci i naukowcy mogą ubiegać się o środki na realizację projektów badawczych w wielu instytucjach oferujących różnego rodzaju programy finansowania. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. w następujących serwisach:

Organizacje stypendialne w Niemczech

Badania naukowe w Niemczech finansowane są nie tylko ze środków budżetowych, ale także przez różne pozauniwersyteckie instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) jest największą na świecie organizacją stypendialną, wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Oferta DAAD skierowana do kandydatów z zagranicy obejmuje różne formy finansowania pobytów studyjnych i naukowych w Niemczech – od krótkoterminowych stypendiów doktoranckich po programy stypendialne dla profesorów wizytujących. Szczegółowe informacje na temat stypendiów DAAD można znaleźć na stronach: 

www.daad.pl/pl/24139/index.html

www.research-in-germany.de/funding-daad (ENG)

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta

Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) to organizacja wspierająca wielorakie formy współpracy pomiędzy wysoko wykwalifikowanymi naukowcami różnych narodowości. Zwłaszcza młodzi naukowcy, zarówno z Niemiec, jak i z zagranicy, mogą korzystać z bogatej oferty stypendialnej, obejmującej programy finansowania projektów badawczych (takie jak np. Humboldt-Forschungsstipendium) oraz nagrody naukowe. Oferta tej fundacji obejmuje również liczne formy wsparcia skierowane do doświadczonych naukowców.

Więcej informacji na temat aktualnie dostępnych możliwości finansowania na stroenie internetowej fundacji: www.humboldt-foundation.de oraz www.research-in-germany.de/funding-avh

Niemiecka Wspólnota Badawcza

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) to największa niemiecka organizacja wspierająca finansowanie badań naukowych. Instytucja ta nie utrzymuje własnych ośrodków badawczych, lecz koncentruje się wyłącznie na udzielaniu subwencji na realizację przedsięwzięć naukowych w publicznych instytucjach naukowo-badawczych w Niemczech. Kolegia doktoranckie prowadzone w ramach różnych programów wspieranych przez DFG stwarzają młodym naukowcom znakomite warunki dla realizacji projektu doktorskiego. Zarówno młodzi, jak i doświadczeni naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych w ramach różnorodnych programów stypendialnych.

Szczegółowe informacje: www.dfg.de oraz www.research-in-germany.de/funding-dfg.

Inne organizacje stypendialne

Unia Europejska, niemieckie fundacje stypendialne i programy wsparcia dla osób wybitnie uzdolnionych – to tylko niektóre spośród licznych instytucji finansujących badania naukowe i wspierających projekty realizowane przez zagranicznych naukowców. Zestawienie największych organizacji stypendialnych w Niemczech można znaleźć na stronach portalu „Research in Germany“.

www.research-in-germany.de/funding_organisations (EN)

Doktorat w Niemczech  -  Informacje dla młodych naukowców (postdoc) Informacje dla doświadczonych naukowców  -  Instytucje naukowo-badawcze