Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegóły w dokumencie  “Zaproszenie do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec”

Call for applications PL-DE 2020

Tekst ogłoszenia ze strony internetowa NAWA:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wymiana-naukowa-miedzy-polska-a-niemcami