Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatek i kandydatów do dziewiątego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu parze uczonych, w której jedna osoba pracuje w Polsce, a druga w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i  reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych .

Do nominowania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

W konkursie mogą wziąć udział uczone i uczeni ze stopniem minimum doktora, zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i kierujący zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Warunkiem udziału w konkursie jest także aktualny udział  w projekcie badawczym. Szczególnie zachęcamy do nominowania kobiet.

Kandydatki i kandydatów w dziewiątym konkursie o nagrodę Copernicusa należy zgłaszać w formie elektronicznej  zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie FNP w terminie od 18 maja do 20 lipca 2021.  Wyniki zostaną ogłoszone w 2022 r.

Szczegóły i aplikacja