Gruppe Studierender auf einem Ausflug.

Cel

Program ten umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kandydaci

Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I stopnia i wszystkich semestrów studiów II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach w podróży może uczestniczyć kilku doktorantów. Grupa powinna z takim samym stopniem zaawansowania posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.

Czas trwania podróży

7-12 dni

Warunki uzyskania dotacji

 • Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni w DAAD w Warszawie.
 • Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni online w DAAD w Warszawie.
 • Opiekun naukowy grupy zobowiązany jest do uczestnictwa w podróży.
 • Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
 • Program podróży musi być ustalony wspólnie z odwiedzanymi niemieckimi uczelniami i instytucjami (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) i potwierdzony konkretnymi zaproszeniami od niemieckich partnerów.
 • Program podróży musi obejmować dłuższe odwiedziny na co najmniej dwóch niemieckich uczelniach, w trakcie których studenci uczestniczą w wykładach oraz ewentualnie ćwiczeniach, spotykają niemieckich nauczycieli akademickich i studentów, uczestniczą w prezentacjach lub dyskusjach. Wieczorami i w weekend realizowany jest program turystyczny podróży.

Wysokość dotacji

 • 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
 • Przyznana dotacja będzie przelana na konto uczelni w polskiej walucie.
 • DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania dotacji uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne).

Przyznanie dotacji

 • Decyzję o przyznaniu dotacji na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę z osobą uprawnioną do reprezentowania danego wydziału i podpisania umowy z DAAD.
 • 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane w złotówkach na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem podróży.
 • Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z podróży w języku niemieckim (lub po uprzednim ustaleniu w języku angielskim). Sprawozdanie to powinno zawierać: listę uczestników podróży wraz z ich podpisami, opis przebiegu podróży oraz omówienie konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
 • Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje na konto uczelni/wydziału pozostałe 10% przyznanej dotacji.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:

 1. Formularz DAAD: Antragsformular „Studienreisen für polnische Studentengruppen nach Deutschland”, zawierający dane uczelni, daty podróży, listę uczestników z informacjami o wykształceniu i znajomości języka niemieckiego i angielskiego oraz listę i adresy odwiedzanych uczelni, instytucji, firm.
 2. Uzasadnienie: precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróży oraz odwiedzanych instytucji (w dowolnej formie w języku niemieckim).
 3. Szczegółowe przedstawienie programu podróży z podaniem czasu, miejsca i charakteru spotkań.
 4. Kopie/skany oficjalnych zaproszeń określających czas, miejsce i charakter spotkania (prosimy nie dołączać całej korespondencji mailowej).

Kliknij, aby pobrać: Formularz DAAD - Antragsformular "Studienreisen für polnische Studentengruppen nach Deutschland" (doc, 62,00 KB)

Uwagi

 • Wykluczone jest przyznanie stypendium temu samemu wydziałowi danej uczelni w dwóch kolejnych latach.
 • Formularz oraz uzasadnienie muszą być sporządzone w języku niemieckim.
 • Jeżeli zamierzeniem podróży jest pobyt tylko w jednym miejscu w Niemczech w celu przeprowadzenia wspólnego projektu lub seminarium z niemiecką szkołą wyższą, to wniosek o stypendium na tzw. „Praktyki studenckie” („Studienpraktika”) składa niemiecka uczelnia w centrali DAAD w Bonn (Referat P 14). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.daad.de

Termin składania dokumentów

 • 1 listopada na podróże od 1 marca
 • 1 lutego na podróże od 1 czerwca
 • 1 maja na podróże od 1 września

Miejsce składania dokumentów

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

Kontakt w przypadku pytań

Anna Sowińska-Szejba
sowinskadaad.de
Tel.: 22 395 54 03