Klauzula obowiązku informacyjnego

Wydarzenia stacjonarne

Niniejszym informujemy w jaki sposób DAAD przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach stacjonarnych organizowanych przez DAAD. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) z siedzibą w Bonn, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy („DAAD”).

Kategorie danych osobowych

W związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez DAAD możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 • Dane kontaktowe (Adres e-mail, numer telefonu);
 • Miejsce zatrudnienia, stanowisko;
 • Wizerunek (utrwalony w ramach relacji fotograficznej lub wideo z wydarzenia).

Źródła danych osobowych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa.

Dane zbieramy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (o ile dane wydarzenie podlegało obowiązkowi rejestracji) lub listy obecności. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym lub liście obecności jest niezbędne dla wzięcia udziału w wydarzeniu.

Ponadto w związku z Państwa udziałem w wydarzeniu DAAD może utrwalać Państwa wizerunek w ramach relacji fotograficznej lub wideo z wydarzenia.

Dane przetwarzane są częściowo w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych DAAD.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DAAD w celu organizacji oraz zapewnienia Państwa udziału w wydarzeniu oraz wydania ewentualnego zaświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD, w tym kontaktu z Państwem w związku z rejestracją oraz udziałem w wydarzeniu, prowadzeniem listy obecności, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz publikacją relacji fotograficznej lub wideo przez DAAD w celach informacyjnych w drukowanych oraz cyfrowych materiałach DAAD oraz na stronach internetowych DAAD, w tym na profilach prowadzonych przez DAAD w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.), bez ograniczeń terytorialnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku utrwalonego w związku z uczestnictwem w wydarzeniu na stronach internetowych DAAD, w tym na profilach prowadzonych przez DAAD w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.), bez ograniczeń terytorialnych.

Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu organizacji oraz zapewnienia Państwa udziału w wydarzeniu oraz wydania ewentualnego zaświadczenia po zakończeniu wydarzenia będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym podmiotom współpracującym z DAAD lub biorącym udział w świadczeniu usługi prawidłowej organizacji wydarzenia, podmiotom współorganizującym wydarzenie, innym podwykonawcom DAAD, jak również podmiotom realizującym na rzecz DAAD materiały i działania reklamowe, promocyjne i informacyjne.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności, gdy jest to wymagane DAAD powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe, zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
 • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 • wyraźnie zgodzili się Państwo na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z DAAD.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD. W takim przypadku DAAD przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla DAAD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane przez DAAD w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych)), bądź też do właściwego dla DAAD organu nadzorczego (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)).

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz żądania w odniesieniu do danych osobowych powyżej mogą Państwo kierować do DAAD w formie:

 • elektronicznej na adres poczty e-mail: datenschutz@daad.de; lub
 • pisemnej na adres: Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy.

DAAD ustanowiło inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować:

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Niemcy
Telefon: +49 228 227226-0, Faks: +49 228 227226-26
Formularz kontaktowy: https://www.scheja-partner.de/en/contact/contact.html

Oferty niemieckich uczelni

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Więcej

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Więcej
1/2

Adres

 • Przedstawicielstwo w Warszawie

  ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
  E-mail: daad@daad.pl