Content

Klauzula obowiązku informacyjnego

Wydarzenia stacjonarne

Niniejszym informujemy w jaki sposób DAAD przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach stacjonarnych organizowanych przez DAAD. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) z siedzibą w Bonn, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy („DAAD”).

Kategorie danych osobowych

W związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez DAAD możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
  • Dane kontaktowe (Adres e-mail, numer telefonu);
  • Miejsce zatrudnienia, stanowisko;
  • Wizerunek (utrwalony w ramach relacji fotograficznej lub wideo z wydarzenia).

Źródła danych osobowych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa.

Dane zbieramy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (o ile dane wydarzenie podlegało obowiązkowi rejestracji) lub listy obecności. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym lub liście obecności jest niezbędne dla wzięcia udziału w wydarzeniu.

Ponadto w związku z Państwa udziałem w wydarzeniu DAAD może utrwalać Państwa wizerunek w ramach relacji fotograficznej lub wideo z wydarzenia.

Dane przetwarzane są częściowo w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w systemach informatycznych DAAD.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DAAD w celu organizacji oraz zapewnienia Państwa udziału w wydarzeniu oraz wydania ewentualnego zaświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli współpracują Państwo z nami jako prelegent, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD, w tym kontaktu z Państwem w związku z rejestracją oraz udziałem w wydarzeniu, prowadzeniem listy obecności, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz publikacją relacji fotograficznej lub wideo przez DAAD w celach informacyjnych w drukowanych oraz cyfrowych materiałach DAAD oraz na stronach internetowych DAAD, w tym na profilach prowadzonych przez DAAD w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.), bez ograniczeń terytorialnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku utrwalonego w związku z uczestnictwem w wydarzeniu na stronach internetowych DAAD, w tym na profilach prowadzonych przez DAAD w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.), bez ograniczeń terytorialnych.

Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu organizacji oraz zapewnienia Państwa udziału w wydarzeniu oraz wydania ewentualnego zaświadczenia po zakończeniu wydarzenia będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym podmiotom współpracującym z DAAD lub biorącym udział w świadczeniu usługi prawidłowej organizacji wydarzenia, podmiotom współorganizującym wydarzenie, innym podwykonawcom DAAD, jak również podmiotom realizującym na rzecz DAAD materiały i działania reklamowe, promocyjne i informacyjne.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności, gdy jest to wymagane DAAD powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

  • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe, zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
  • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  • wyraźnie zgodzili się Państwo na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z DAAD.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD. W takim przypadku DAAD przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla DAAD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane przez DAAD w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych)), bądź też do właściwego dla DAAD organu nadzorczego (Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz żądania w odniesieniu do danych osobowych powyżej mogą Państwo kierować do DAAD w formie:

  • elektronicznej na adres poczty e-mail: datenschutz@daad.de; lub
  • pisemnej na adres: Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy.

DAAD ustanowiło inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować:

Dr. Gregor Scheja
Scheja & Partners GmbH & Co. KG
Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Niemcy
Telefon: +49 228 227226-0, Faks: +49 228 227226-26
Formularz kontaktowy: https://www.scheja-partner.de/en/contact/contact.html

ostatnia aktualizacja: 17.06.2024

Oferty niemieckich uczelni

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej
1/7

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD