Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej. Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji przetwarzanych podczas korzystania z naszego serwisu są dla nas bardzo ważne. Dlatego pragniemy w tym miejscu udzielić Państwu informacji na temat rodzaju danych osobowych przetwarzanych w trakcie przeglądania naszego serwisu oraz celów, w jakich są one przetwarzane.

Poszczególne zapisy zawarte w niniejszym oświadczeniu mogą podlegać modyfikacjom w związku ze zmianami obowiązującego prawa lub aktualizacją wewnętrznych procedur, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie jego treści w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

I. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania tożsamości konkretnej osoby lub uzyskania innych informacji na jej temat. Danymi osobowymi są np. nazwisko, adres, numer telefonu, a także adres mailowy.

Informacje, których nie można przyporządkować do konkretnej osoby, nie stanowią danych osobowych.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników naszego serwisu przetwarzane są m.in. w następujących celach:

  • obsługa wniosków online i formularzy kontaktowych
  • obsługa kwestionariuszy osobowych oraz ankiet
  • tworzenie statystyk
  • wykrywanie nadużyć

III. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Z naszego serwisu mogą Państwo korzystać bez ujawniania danych osobowych lub innych informacji na swój temat. Niemniej jednak realizacja niektórych usług, takich jak np. subskrypcja newslettera lub zamówienie innych naszych publikacji, czy też wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy, może wymagać uprzedniego podania imienia i nazwiska, adresu mailowego lub pocztowego oraz innych danych personalnych, w zależności od rodzaju usługi i powiązanego z nią formularza rejestracyjnego

Udostępnienie nam tych danych jest całkowicie dobrowolne. Należy jednak liczyć się z tym, że brak wymaganych informacji może utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić realizację niektórych usług dostępnych drogą elektroniczną.

IV. Subskrypcja newslettera (opcjonalna)

W celu uruchomienia subskrypcji newslettera należy odebrać wiadomość wysłaną na udostępniony nam wcześniej adres e-mail, a następnie kliknąć zamieszczony w niej link aktywacyjny. Newsletter otrzymają Państwo niezwłocznie po dokonaniu tego potwierdzenia (double opt-in).

Dane udostępnione nam w celu zaabonowania newslettera przekazywane są innym podmiotom tylko w technicznie koniecznym zakresie, związanym ściśle z realizacją tej usługi.

Z subskrypcji mogą Państwo zrezygnować w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji, który znajdą Państwo w każdym wydaniu naszego newslettera. Spowoduje to usunięcie Państwa adresu z listy dystrybucyjnej.

V. Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, dzięki którym możemy określić częstotliwość odwiedzin oraz liczbę użytkowników naszej witryny, a także usprawnić jej przeglądanie.

Wykorzystujemy tzw. cookie sesji, zapisywane tymczasowo w komputerze użytkownika serwisu i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ponadto korzystamy z plików cookie do gromadzenia danych statystycznych w ramach web trackingu, co bardziej szczegółowo omówiono w pkt. VI.

Z naszego serwisu można korzystać również bez używania plików cookie. Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych zezwalają na automatyczną obsługę ciasteczek. W przypadku braku zgody na ich wykorzystanie, należy wyłączyć tę funkcję dla naszego serwisu wprowadzając odpowiedni wyjątek w ustawieniach przeglądarki albo skonfigurować ją tak, aby pliki cookie nie były zapisywane lokalnie na urządzeniu.

VI. Web tracking

Ta strona wykorzystuje Google Analytics – narzędzie analityki internetowej dostarczone przez Google Inc. (dalej określane jako “Google”). Google Analytics używa plików cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z tej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące użytkowania strony (włączając w to adres IP) będą przekazane do Google i przechowywane na serwerach w USA. Ta strona wykorzystuje Google Analytics z zachowaniem anonimizacji adresu IP (rozszerzenie “_anonymizeIp ()”). Adres IP zostaje skrócony przez Google w państwach Unii Europejskiej i państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu nie jest możliwe połączenie go z konkretną osobą. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do Google w USA i tam skracany. Google wykorzystuje pozyskiwane informacje w imieniu DAAD, aby dokonać ewaluacji korzystania ze strony, sporządzać raporty dotyczące aktywności strony oraz świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystywaniem internetu. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo zablokować możliwość instalowania plików cookie, jednak w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu informacji przechowywanych w plikach cookie (włączając w to adres IP) oraz przekazywaniu ich do Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo poniższą wtyczkę do przeglądarki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Mogą Państwo zablokować możliwość zbierania danych w ramach Google Analytics, klikając w poniższy link. W ten sposób powstanie plik cookie zapobiegający pobieraniu w przyszłości informacji o Państwa aktywności na tej stronie.

Dezaktywacja Google Analytics

 

VII. Pliki logowania

Podczas każdych odwiedzin na naszej stronie internetowej nasz serwer automatycznie protokołuje określone zestawy danych. Rekordy zapisywane w pliku dziennika (log file) zawierają następujące informacje:

  • adres URL odwiedzanej strony
  • godzina przesłania żądania
  • kod statusu
  • ilość przesłanych danych
  • adres URL strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany (tzw. referrer)
  • kod odpowiedzi HTTP

Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie witryny, jak również ze względów bezpieczeństwa (m.in. w celu zapobiegania nadużyciom) oraz do diagnozowania usterek.

VIII. Mapy Google

W ramach naszego serwisu na niektórych podstronach zamieszczamy interaktywne mapy z możliwością wyznaczania tras dojazdu. Korzystamy przy tym z usług serwisu Mapy Google (Google Maps), należącego do firmy Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Informacje generowane w trakcie korzystania z tych podstron, łącznie z adresem IP użytkownika oraz (początkowym) adresem wprowadzanym podczas wyznaczania trasy mogą być przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

W trakcie ładowania podstron zawierających kod usługi Mapy Google przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami należącymi do Google Inc., pobierając zawartość mapy i osadzając ją w odpowiednim miejscu wyświetlanej strony. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych, które pobierane są przez serwery Google w trakcie realizacji tej usługi.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Google danych sesji podczas korzystania z naszego serwisu, mogą Państwo wyłączyć wykonywanie kodu JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie obsługi JavaScript spowoduje jednak, że dalsze korzystanie z map zamieszczonych w naszym serwisie nie będzie możliwe.

Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie danych pobieranych przez Google oraz o sposobach, w jakich są one przetwarzane i wykorzystywane przez tę firmę, a także informacje na temat praw użytkownika oraz dostępnych ustawień zapewniających ochronę danych osobowych, można znaleźć na stronie opisującej politykę prywatności Google dostępnej pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

IX. Przekazywanie danych innym podmiotom

Wszelkie dane osobowe traktujemy jako poufne. Za wyjątkiem opisanych tu przypadków szczególnych informacje te nie będą przekazywane innym podmiotom bez Państwa zgody. Jedynym odstępstwem od tej zasady są sytuacje, w których przepisy prawa nakazują przekazać Państwa dane właściwym organom ochrony porządku publicznego (np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia w powiązaniu z niewłaściwym wykorzystaniem naszego serwisu).

X. Odnośniki do mediów społecznościowych (share buttons)

W naszym serwisie wykorzystujemy ikony z hiperłączami umożliwiającymi promowanie publikowanych treści w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Google+). Przyciski udostępniania (social share buttons) osadzone są na podstronach w postaci linków pasywnych i przeglądarka użytkownika nie nawiązuje automatycznie połączenia z danym serwisem społecznościowym. Po kliknięciu w odnośnik wyświetlone zostaje nowe okno lub karta, gdzie użytkownik ma możliwość udostępnienia danej treści w wybranym medium, jednak czynność ta wymaga uprzedniego zalogowania się na swoim profilu. Bez takiej inicjatywy z Państwa strony operatorzy portali społecznościowych nie uzyskują dostępu do żadnych danych generowanych podczas korzystania z naszego serwisu.

XI. Odnośniki do innych zasobów internetowych

Strony naszego serwisu zawierają hiperłącza do innych zasobów internetowych. Aktywacja (kliknięcie) takiego odnośnika powoduje wyświetlenie w oknie przeglądarki treści publikowanych przez inne podmioty, na co wskazuje m.in. zmieniony adres URL na pasku adresu.

Nie mamy żadnego wpływu to, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą chronione przez właścicieli zewnętrznych witryn, do których przekierowują hiperłącza. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych prosimy zapoznać się z informacjami na temat polityki prywatności stosowanej przez te podmioty.

XII. Podejmowane środki bezpieczeństwa

Wdrożyliśmy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które chronią Państwa dane przed ich umyślnym lub przypadkowym zniekształceniem, uniemożliwiają osobom nieuprawnionym uzyskanie do nich dostepu oraz zabezpieczają je przed utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowaną zmianą w wyniku awarii sieci zasilającej.

Połączenie z naszym serwerem realizowane jest z zastosowaniem bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer), na bieżąco aktualizujemy bazy sygnatur oraz system firewall (tzw. zaporę ogniową), a uzyskanie dostępu do naszych baz danych i aplikacji webowych wymaga autoryzacji przy użyciu odpowiednich uprawnień. Podejmowane środki bezpieczeństwa są na bieżąco usprawniane, stosownie do postępu technologicznego.

Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (n.p. podczas komunikacji e-mailowej) nieuchronnie wiąże się z ryzykiem naruszenia ich bezpieczeństwa. Doskonałe zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób trzecich nie jest możliwe. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie wrażliwych danych udostępnianych drogą elektroniczną spoczywa na użytkowniku, dlatego informacje szczególnie poufne zalecamy przesyłać tradycyjną pocztą.

XIII. Prawo do uzyskania informacji

W dowolnej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji o tym, czy na naszych serwerach znajdują się Państwa dane osobowe i jakiego rodzaju tą to dane. Dokładamy wszelkich starań, aby dane te były prawidłowe i aktualne, gdyby jednak okazało się, że są one nieaktualne, niezwłocznie skorygujemy je zgodnie z Państwa wytycznymi. Jeśli zażądają Państwo ich usunięcia, dokonamy tego z zachowaniem przewidzianych prawem procedur. Jeżeli usunięcie Państwa danych nie będzie możliwe z przyczyn administracyjno-prawnych, bezzwłocznie zablokujemy do nich dostęp. Prosimy w tej kwestii kontaktować się bezpośrednio z wydawcą serwisu.

XIV. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym pełnomocnikiem:

Scheja & Partner Rechtsanwälte mbB | Externe Datenschutzbeauftragte

Adenauerallee 136
53113 Bonn
http://www.scheja-partner.de

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015