Content

Klauzula obowiązku informacyjnego

Wizerunek utrwalony w ramach udostępnionych DAAD zdjęć lub nagrań wideo

Niniejszym informujemy, w jaki sposób DAAD przetwarza dane osobowe w odniesieniu do osób fizycznych w odniesieniu do wizerunku utrwalonego w ramach udostępnionych DAAD zdjęć lub nagrań wideo. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) z siedzibą w Bonn, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy („DAAD”).

Kategorie danych osobowych

W związku z udostępnieniem przez Państwa  zdjęć lub nagrań wideo możemy przetwarzać utrwalony w nich Państwa wizerunek.

Ponadto możemy przetwarzać również Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu), gdy udostępniają nam Państwo bezpośrednio zdjęcia lub nagrania wideo lub kontaktują się Państwo z nami w sprawie zdjęć lub nagrań wideo zawierających Państwa utrwalony wizerunek.

Źródła danych osobowych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest całkowicie dobrowolne.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DAAD w celach w reklamowych, promocyjnych i informacyjnych DAAD w materiałach drukowanych i cyfrowych, w zakresie udzielonej przez Państwa zgody.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD, w tym kontaktu z Państwem w związku z udostępnionymi zdjęciami oraz nagraniami wideo oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

Państwa dane w postaci wizerunku utrwalonego w ramach zdjęć lub nagrań wideo będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym usługodawcom DAAD realizującym materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne oraz realizującym działania reklamowe, promocyjne i informacyjne na rzecz DAAD, jak również prasie drukowanej lub internetowej.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności, gdy jest to wymagane DAAD powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

  • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
  • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  • wyraźnie zgodzili się Państwo na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z DAAD.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Przysługuje Państwu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, w całości lub w części. Wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD. W takim przypadku DAAD przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla DAAD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane przez DAAD w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych)), bądź też do właściwego dla DAAD organu nadzorczego (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)).

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz żądania w odniesieniu do danych osobowych powyżej mogą Państwo kierować do DAAD w formie:

  • elektronicznej na adres poczty e-mail: datenschutz@daad.de; lub
  • pisemnej na adres: Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy.

DAAD ustanowiło inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować:

Dr. Gregor Scheja

Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB

Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Niemcy

Telefon: +49 228 227226-0, Faks: +49 228 227226-26

Formularz kontaktowy: https://www.scheja-partner.de/en/contact/contact.html

Oferty niemieckich uczelni

Elite Master’s Program ASC

Elite M.Sc. ‘Advanced Signal Processing and Communications Engineering (ASC)’: In this research-oriented program, the focus is on individualized student support.

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

University of Tübingen: Summer School on European History and Challeng...

Study in English, make friends & learn German at one of Europe’s best universities - experience Europe up close on two different Study Tracks.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Więcej
1/8

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD