Inhalt

Klauzula obowiązku informacyjnego. Wizerunek utrwalony w ramach zdjęć lub nagrań wideo

Niniejszym informujemy, w jaki sposób DAAD przetwarza dane osobowe w odniesieniu do osób fizycznych w odniesieniu do wizerunku utrwalonego w ramach udostępnionych DAAD zdjęć lub nagrań wideo. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Deutscher Akademischer
Austauschdienst e.V. (DAAD) z siedzibą w Bonn, Kennedyallee 50, 53175
Bonn, Niemcy („DAAD”).

Kategorie danych osobowych
W związku z udostępnieniem przez Państwa zdjęć lub nagrań wideo możemy
przetwarzać utrwalony w nich Państwa wizerunek.
Ponadto możemy przetwarzać również Państwa dane osobowe w postaci
imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu),
gdy udostępniają nam Państwo bezpośrednio zdjęcia lub nagrania wideo lub
kontaktują się Państwo z nami w sprawie zdjęć lub nagrań wideo
zawierających Państwa utrwalony wizerunek.

Źródła danych osobowych
Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa.
Podanie danych osobowych przez Państwa jest całkowicie dobrowolne.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DAAD w celach w
reklamowych, promocyjnych i informacyjnych DAAD w materiałach
drukowanych i cyfrowych, w zakresie udzielonej przez Państwa zgody.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
DAAD, w tym kontaktu z Państwem w związku z udostępnionymi zdjęciami
oraz nagraniami wideo oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych
Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe,
uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.
Państwa dane w postaci wizerunku utrwalonego w ramach zdjęć lub nagrań
wideo będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej
zgody.
Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych
kontaktowych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych
W zależności od konkretnego przypadku Państwa dane osobowe mogą być
przekazywane innym podmiotom, w tym usługodawcom DAAD realizującym
materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne oraz realizującym działania
reklamowe, promocyjne i informacyjne na rzecz DAAD, jak również prasie
drukowanej lub internetowej.
Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami
prawnymi, w szczególności, gdy jest to wymagane DAAD powierza
przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego tylko
wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych
powyżej oraz gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:
(a) kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia
odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej;
(b) dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
(c) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony
roszczeń;
(d) wyraźnie zgodzili się Państwo na przekazanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw
trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z DAAD.

Państwa prawa
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w
przepisach RODO.
Przysługuje Państwu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie, w całości lub w części. Wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie
na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną
sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD.
W takim przypadku DAAD przestanie przetwarzać Państwa dane w tych
celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla DAAD
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane przez DAAD w sposób
niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)), bądź też do właściwego dla DAAD organu nadzorczego (Der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)).

Kontakt
Wszelkie zapytania oraz żądania w odniesieniu do danych osobowych powyżej
mogą Państwo kierować do DAAD w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: datenschutz@daad.de; lub
(b) pisemnej na adres: Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.
(DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy.
DAAD ustanowiło inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się
Państwo skontaktować:
Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Niemcy
Telefon: +49 228 227226-0, Faks: +49 228 227226-26Formularz kontaktowy: https://www.scheja-partner.de/en/contact/contact.html

Oferty niemieckich uczelni

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Więcej

Apply to the TUM Global Postdoc Fellowship at Technical University of ...

The TUM Global Postdoc Fellowship is a funding opportunity for external postdoctoral scientists who are currently residing abroad and would like to start their research at TUM. For 24 months, we will ...

Więcej

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Więcej

Advanced Materials and Processes (MAP) – an International M.Sc. Progra...

Are you internationally-minded, motivated for interdisciplinary studies, and interested in cutting edge research topics of Bio- and Chemical Engineering & Materials Science? Come and join us!

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Global Change Ecology (M.Sc.)

Your master’s degree linking natural science perspectives on global change with approaches in social science! Be a part of our international master’s programme and apply now!

Więcej

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers. https://physik.rptu.de/quantum-master

Więcej

Computational Methods in Engineering (M. Sc.)

Raise your skills in computational methods on a new level to solve real-world challenges in Engineering!

Więcej

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Więcej

Elite Master’s Program ASC

Elite M.Sc. ‘Advanced Signal Processing and Communications Engineering (ASC)’: In this research-oriented program, the focus is on individualized student support.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Find Your Master’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Więcej
1/14

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD