Inhalt

Klauzula obowiązku informacyjnego

Wizerunek utrwalony w ramach zdjęć lub nagrań wideo

Niniejszym informujemy, w jaki sposób DAAD przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celach reklamowych i promocyjnych DAAD w postaci wizerunku utrwalonego w ramach zdjęć lub nagrań wideo w związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez DAAD. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) z siedzibą w Bonn, Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy („DAAD”).

Kategorie danych osobowych

W związku z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez DAAD, z których sporządzana jest relacja fotograficzna lub wideo,  możemy przetwarzać Państwa utrwalony wizerunek na zdjęciach lub nagraniach wideo.

Ponadto możemy przetwarzać również Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu), gdy kontaktują się Państwo z nami w sprawie zdjęć lub nagrań wideo, zawierających Państwa utrwalony wizerunek.

Źródła danych osobowych

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku jest całkowicie dobrowolne, lecz stanowi warunek udziału w konferencji.

Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez DAAD w celach reklamowych i promocyjnych DAAD w materiałach drukowanych i cyfrowych w zakresie udzielonej przez Państwa zgody.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD, w tym kontaktu z Państwem w związku ze zdjęciami oraz nagraniami wideo oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

Państwa dane w postaci wizerunku utrwalonego w ramach zdjęć lub nagrań wideo będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym usługodawcom DAAD realizującym materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne oraz realizującym działania reklamowe, promocyjne i informacyjne na rzecz DAAD, jak również prasie drukowanej lub internetowej.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności, gdy jest to wymagane DAAD powierza przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej, oraz gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

  • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
  • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  • wyraźnie zgodzili się Państwo na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z DAAD.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Przysługuje Państwu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w całości lub w części. Wycofanie zgody wywołuje skutki jedynie na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAAD. W takim przypadku DAAD przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla DAAD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane przez DAAD w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych)), bądź też do właściwego dla DAAD organu nadzorczego (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)).

Kontakt

Wszelkie zapytania oraz żądania w odniesieniu do danych osobowych powyżej mogą Państwo kierować do DAAD w formie:

  • elektronicznej na adres poczty e-mail: datenschutz@daad.de; lub
  • pisemnej na adres: Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Niemcy.

DAAD ustanowiło inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować:

Dr. Gregor Scheja
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Niemcy
Telefon: +49 228 227226-0, Faks: +49 228 227226-26
Formularz kontaktowy: https://www.scheja-partner.de/en/contact/contact.html

Oferty niemieckich uczelni

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Advanced Materials and Processes (MAP) – an International M.Sc. Progra...

Are you internationally-minded, motivated for interdisciplinary studies, and interested in cutting edge research topics of Bio- and Chemical Engineering & Materials Science? Come and join us!

Więcej

Elevate your career with us!

Let your career take off! Be part of an emerging university with a cutting-edge Master’s degree in Artificial Intelligence and Robotics (M.Sc.)!

Więcej

Global Change Ecology (M.Sc.)

Your master’s degree linking natural science perspectives on global change with approaches in social science! Be a part of our international master’s programme and apply now!

Więcej

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Więcej

Computational Methods in Engineering (M. Sc.)

Raise your skills in computational methods on a new level to solve real-world challenges in Engineering!

Więcej

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers. https://physik.rptu.de/quantum-master

Więcej

Elite Master’s Program ASC

Elite M.Sc. ‘Advanced Signal Processing and Communications Engineering (ASC)’: In this research-oriented program, the focus is on individualized student support.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Find Your Master’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Więcej

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Więcej

Apply to the TUM Global Postdoc Fellowship at Technical University of ...

The TUM Global Postdoc Fellowship is a funding opportunity for external postdoctoral scientists who are currently residing abroad and would like to start their research at TUM. For 24 months, we will ...

Więcej

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Więcej
1/14

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD