Statue des Astronomen Kopernikus in Torun.

Partnerskie relacje łączące polskie i niemieckie uczelnie to tradycja kontynuowana od wielu dekad. Przykładowo, początki obecnej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Humboldt-Universität zu Berlin sięgają 1959 roku. Pierwszą tego typu współpracą realizowaną dzięki wsparciu DAAD jest rozpoczęta w roku 1978 kooperacja pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Obecnie istnieje ponad 1300 umów dwustronnych o partnerskiej współpracy między polskimi i niemieckimi uczelniami.

W ramach swoich programów finansowania DAAD wspiera różnorodne formy współpracy instytucjonalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami.

„Ostpartnerschaften”

Najstarszym tego typu instrumentem wsparcia jest program „Ostpartnerschaften” (partnerstwa z uczelniami Europy Wschodniej), który istnieje już od 1973 roku. Jego celem jest umacnianie współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi, poprzez finansowanie krótkoterminowych staży i pobytów studyjnych w zagranicznej uczelni.

Z programu mogą korzystać nie tylko studenci i naukowcy, ale także pracownicy administracyjni uczelni.

„Germanistische Institutspartnerschaften“

Program pod nazwą „Germanistische Institutspartnerschaften“ (partnerstwa między instytutami germanistyki) ma na celu wspieranie kooperacji pomiędzy instytutami i wydziałami uczelni polskich i niemieckich, których profil obejmuje studia germanistyczne i/lub nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego. Zakres wspieranych działań jest bardzo szeroki: począwszy od doskonalenia zawodowego polskich nauczycieli akademickich, poprzez kształcenie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego oraz lektorów zatrudnionych w szkołach wyższych i średnich w Niemczech i w Polsce, aż po realizację projektów badawczych i wspólnych programów studiów. Obecnie w programie uczestniczą następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Bergische Universität Wuppertal, Uniwersytet Wrocławski i Universität Heidelberg, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

"Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec (DAAD i NAWA)"

Wspólny program  DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl

Kontakt:

Agata Bader
Kierownik Zespołu ds. współpracy bilateralnej Pion Programów dla Naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
e-mail: agata.bader@nawa.gov.pl
tel.: + 48 22 390-35-13

„Deutschsprachige Studiengänge“

Program „Deutschsprachige Studiengänge“ (niemieckojęzyczne kierunki studiów) łączy studia na danym kierunku – np. w zakresie nauk ekonomicznych lub prawniczych – z doskonaleniem znajomości języka niemieckiego i nauką specyficznych niemieckich aspektów danej dziedziny. Aktualnymi beneficjentami programu są Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Niemieckie Forum Akademickie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto warto wymienić dwa centra uniwersyteckie, których działalność jest współfinansowana przez DAAD: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera będące wspólnym przedsięwzięciem Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg i Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE) powstało w 2002 r. jako międzywydziałowa jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego najważniejszym celem jest tworzenie podstaw naukowych do badań nad relacjami polsko-niemieckimi, a także popularyzacja wiedzy o Niemczech. Przedmiotem aktualnie realizowanych projektów są kwestie związane z integracją europejską oraz zagadnienia stosunków polsko-niemieckich w tym kontekście.

W utworzonym w 2012 r. Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera prowadzone są interdyscyplinarne badania nad historycznymi i współczesnymi aspektami formowania się polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury. Jedną z inicjatyw Centrum są uruchomione w roku 2013 i skierowane do absolwentów różnych kierunków Magisterskie Interdyscyplinarne Studia Polonoznawcze. Znaczna część działalności kulturalno-naukowej Centrum skierowana jest także do szerszego kręgu odbiorców.