Content

Stypendia DAAD: najczęściej zadawane pytania

© DAAD/K.Szczęsny

Czy spełniam wymagania kwalifikacyjne? Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane? Podczas aplikacji o stypendium pojawia się wiele pytań. Tu zebraliśmy wszystkie odpowiedzi!

Stypendia na letnie kursy języka niemieckiego dla studentów

Kandydaci

Nie ma granicy wieku. Kandydaci muszą mieć ukończony przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich. Jednym z dokumentów ocenianych w procesie rekrutacji jest wykaz ocen ze studiów. Studenci pierwszego roku studiów licencjackich nie posiadają jeszcze takiego wykazu na początku grudnia, czyli w momencie składania wniosku.

Nie. Wyjazd na stypendium możliwy jest przed uzyskaniem tytułu magistra. Stypendyści podczas trwania kursu muszą mieć status studenta.

Jeśli student ostatniego roku studiów magisterskich uzyska pozwolenie na przesunięcie obrony pracy magisterskiej i zachowa status studenta do jesieni, to może ubiegać się o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech.

Absolwenci studiów licencjackich aplikują o miejsce na studiach drugiego stopnia latem, a immatrykulowani zostają jesienią, nie mogą więc aplikować o stypendia na wakacyjne kursy językowe.

O kursy wakacyjne można ubiegać się z każdego kierunku studiów.

W procesie rekrutacji o wakacyjne kursy językowe istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. Czasowe pobyty za granicą nie są przeszkodą.

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt studyjny w Polsce.

Polacy studiujący poza granicami kraju dłużej niż rok aplikują o stypendia w kraju odbywania studiów. Nie obywatelstwo, a studia na danej uczelni decydują o miejscu złożenia wniosku.

O stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech można ubiegać się tylko raz w roku – na początku grudnia.

Stypendium to można uzyskać raz na dwa lata.

Tak. Obydwa stypendia nie wykluczają się, gdyż następują po sobie.

Przygotowanie wniosku

Na stronie www.daad.de/hsk-kursliste znajdują się wszystkie kursy językowe oferowane przez niemieckie uczelnie i instytucje z nimi powiązane. Kursy, na które można uzyskać stypendium DAAD oznaczone są symbolem białego słoneczka na pomarańczowym pasku.

Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego to co najmniej B1. Znajomość języka musi być udokumentowana certyfikatem.

Wszystkie informacje nt. zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

Nie. Jeżeli dyplomy i wykazy ocen nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, kandydaci mogą je samodzielnie przetłumaczyć.

List motywacyjny (Motivationsschreiben) daje kandydatowi możliwość przedstawienia swojej osoby, uzdolnień i przede wszystkim motywów wjazdu na wakacyjny kurs języka niemieckiego.

Powinien on zawierać:

 • Fakty dotyczące wykształcenia, uzdolnień i kompetencji, w miarę możliwości udokumentowane
 • Uzasadnienie chęci wyjazdu na kurs wakacyjny (dlaczego taki wybór kursu językowego; czego oczekuję po odbyciu kursu)
 • Opis w jaki sposób stypendium to pomoże kandydatowi osiągnąć jego akademickie, zawodowe i osobiste cele
 • Pozauniwersyteckie zainteresowania i aktywności

Złożenie wniosku w portalu DAAD

Aplikację trzeba złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen”, a następnie „Zum Bewerbungsportal”. Należy wybrać język niemiecki aplikacji.

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim pod adresem mailowym: portal@daad.de

Od 15 września do 1 grudnia można składać wnioski o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego. Przestrzegamy przed składaniem wniosków w ostatnim dniu, bo serwery są wtedy przeciążone i mogą wystąpić problemy techniczne.

Tak. Wniosek o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego musi być sporządzony w języku niemieckim. Tylko wykaz ocen wygenerowany przez system Państwa uczelni może być sporządzony w języku angielskim.

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej.

Wypełniany formularz można zapisać w swoim komputerze i przy kolejnym logowaniu do portalu odtworzyć jego ostatnią wersję.

Natomiast etap załączania skanów poszczególnych dokumentów należy bez przerw doprowadzić do końca i wysłać wniosek online.

Tak. Po złożeniu aplikacji w portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie wniosku, generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata.

Tak, aplikację należy złożyć tylko przez portal DAAD. Proszę nie wysyłać pocztą wydruków wniosku do DAAD w Warszawie.

Tak, istnieje taka możliwość.

Nie, jeśli stypendia pokrywają się w czasie.

Nie, ale należy poinformować DAAD o rodzaju pobieranego stypendium w Polsce i podać przedział czasowy jego wypłacania.

Nie. Stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego można uzyskać raz na 2 lata.

Nie. Opinia od nauczyciela akademickiego nie jest wymagana.

Wypełnianie formularza online

Wybór trzech różnych kursów jest obligatoryjny. Jeśli po przyznaniu stypendium DAAD zgłosi stypendystę na kurs pierwszego wyboru, a nie będzie już miejsca, to DAAD zgłosi stypendystę na kurs drugiego wyboru itd.

Proszę jednak pamiętać, że w przypadku braku miejsc na wybranych przez kandydata kursach decyzję co do miejsca odbywania kursu podejmuje DAAD.

Proszę wyliczyć średnią ze wszystkich egzaminów i podać ją w procentach.

Osoby z licencjatem lub tytułem inżyniera mogą wpisać tylko egzamin licencjacki lub inżynierski. Kandydaci którzy jeszcze nie zdawali tych egzaminów wpisują egzaminy ostatnie lub najważniejsze na danym kierunku studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne

Wnioski ocenia komisja kwalifikacyjna składająca się z wykładowców polskich uczelni.

Najważniejszymi kryteriami wyboru są: dobrze uzasadniony wybór kursu wakacyjnego oraz oceny uzyskane w czasie studiów, jednak wszystkie dokumenty składające się na wniosek decydują o ocenie kandydata.

Z reguły do połowy kwietnia wszyscy kandydaci otrzymują poprzez portal DAAD informację o wyniku kwalifikacji. Zawiadomienie z portalu, że czeka na Państwa korespondencja,  przyjdzie na adres mailowy podany w formularzu online.

Uwaga! Proszę sprawdzać także folder spamu, bo zdarzają się niefortunne automatyczne przekierowania.

Po uzyskaniu stypendium

Wszyscy kandydaci, którym zostało przyznane stypendium, otrzymują poprzez portal DAAD:
– dokument o przyznaniu stypendium (Stipendienzusage), w którym podane są: wysokość stypendium, nazwa kursu, miejsce i czas odbywania kursu
– formularz potwierdzający przyjęcie przez kandydata stypendium (Annahmeerklärung)
zgodę na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten)

1) Przeczytać wszystkie przesłane przez portal dokumenty

2) Odesłać przez portal Annahmaerklärung, co oznacza wiążące przyjęcie stypendium (dokumentu nie trzeba podpisywać)

3) Wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać przez portal zgodę na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten)

Uwaga! Na odesłanie potwierdzenia przyjęcia stypendium (Annahmeerklärung)  oraz zgody na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten)  mają Państwo tylko 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania przez DAAD wiadomości o przyznaniu stypendium.

Jeśli Annahmeerklärung zostało prawidłowo odesłane, stypendysta otrzyma automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system.

Brak automatycznego potwierdzenia oznacza niewysłanie Annahmeerklärung. Najpierw należy koniecznie sprawdzić folder spamu.

Powodem mogą być też problemy techniczne. Należy wtedy niezwłocznie zwrócić się o pomoc w jęz. niemieckim lub angielskim: portal@daad.de

Nieodesłanie Annahmeerklärung w wyznaczonym terminie oznacza utratę stypendium.

Odesłanie Annahmeerklärung, czyli potwierdzenia przyjęcia stypendium, jest wiążące. Rezygnacja ze stypendium może pociągnąć za sobą obowiązek pokrycia kosztów wakacyjnego kursu językowego (Kursgebühr). Tylko względy zdrowotne (zaświadczenie lekarskie) są usprawiedliwieniem rezygnacji z kursu bez konsekwencji finansowych.

Tak, na czas trwania kursu językowego stypendyści są ubezpieczeni przez DAAD.  W tym celu należy wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać przez portal zgodę na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten).

Do 4 tygodni po odesłaniu zgody w portalu dostępne będą dokumenty ubezpieczeniowe, które można wydrukować.

Ryczałt na podróż w wysokości 300 € doliczany jest do stypendium, które wynosi 1134 euro. Cała suma (stypendium + ryczałt na podróż) zostaje przekazana na konto organizatora kursu w Niemczech. Organizator kursu pobiera opłatę za kurs (Kursgebühr) i opłatę za zakwaterowanie (uwaga! nie wszyscy organizatorzy kursów zapewniają zakwaterowanie!). Kiedy od całej sumy (stypendium + ryczałt na podróż) organizator odliczy ww. koszty, to nadwyżka zostanie wypłacona stypendyście w gotówce w kasie uczelni. Stypendyści nie otrzymują żadnych pieniędzy przed wyjazdem do Niemiec.

Tak, ale wtedy na własną rękę trzeba zadbać o zakwaterowanie na czas do dnia rozpoczęcia kursu.

Odsyłając Annahmeerklärung stypendysta zobowiązuje się do uczestniczenia w kursie od początku do końca. W przypadku zdarzeń losowych np. choroba czy przełożony termin egzaminu należy niezwłocznie poinformować DAAD i organizatora kursu o późniejszym przybyciu na kurs lub wcześniejszym wyjeździe. Dopuszczalne są maksymalnie 3 dni spóźnienia lub skrócenia kursu.

Nie, nie rozliczamy kosztów podróży, gdyż stypendyści DAAD otrzymują ryczałt na podróż, czyli kwotę pieniężną w wysokości ustalonej z góry – bez rozliczania faktycznie poniesionych kosztów.

Stypendyści nie sporządzają sprawozdania, ale po wakacjach poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety.

Kontakt z organizatorem kursu (niemiecką uczelnią)

W dokumencie przyznania stypendium (Stipendienzusage) podana jest nazwa, czas i miejsce odbywania kursu.

Ponadto od organizatora kursu otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w kursie (Kursbestätigung).

Uwaga! Proszę koniecznie sprawdzać folder spamu, bo zdarzają się niefortunne automatyczne przekierowania.

Oferowane świadczenia i udogodnienia przedstawione są w opisach poszczególnych kursów. Pytania dotyczące logistyki należy kierować do organizatora kursu.

Nie, nie wszyscy organizatorzy kursów wakacyjnych zapewniają zakwaterowanie. Proszę uważnie przeczytać opis wybranego kursu.

O tym decyduje organizator kursu. Proszę pytanie to kierować do niego.

Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków

Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).

Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między uzyskaniem dyplomu, a aplikacją o stypendium. Okoliczności te to:

 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
 • Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
 • Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
 • Długa ciężka choroba
 • Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad członkami rodziny w życiorysie.

DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest czas niezdolności do pracy.

W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.

Tak, można ubiegać się na ostatnim roku studiów. Do momentu rozpoczęcia stypendium muszą być spełnione wszystkie warunki opisane w ofercie stypendialnej. Dyplom musi być przedłożony DAAD najpóźniej przed rozpoczęciem stypendium.

Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15 miesięcy. O stypendium nie mogą ubiegać się jednak osoby, które są już na pierwszym roku studiów typu master w Niemczech i chciałyby otrzymać stypendium na drugi rok.

W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt studyjny w Polsce.

Tak, kandydaci muszą sami postarać się o przyjęcie na studia. Otrzymanie stypendium nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Niemczech.

Wymagany poziom znajomości języka zależy od kierunku studiów kandydata:

nauki humanistyczne, społeczne oraz nauki prawne wymagają z reguły dobrej znajomości języka niemieckiego. Na kierunkach inżynieryjnych i przyrodniczych, w instytutach z dominującym językiem angielskim i w przypadku anglojęzycznych kierunków studiów wystarczy udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego.

Tak, osoby takie powinny przedłożyć również zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego. W przypadku braku znajomości tego języka wystarczy oświadczenie kandydata, iż nie posługuje się nim.

Informacje na temat zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

Nie, stypendia przyznawane są jedynie na studia dzienne w pełnym wymiarze godzin.

Motivationsschreiben/Letter of motivation” (List motywacyjny) daje kandydatowi możliwość przedstawienie swojej osoby i naświetlenia motywów złożenia wniosku.

TREŚĆ

Fakty dotyczące wykształcenia, uzdolnień i kompetencji

 • Kierunek studiów, aktualny semestr ew. zdobyty tytuł
 • doświadczenie zawodowe
 • Wiedza kierunkowa, umiejętności, znajomość języków

Motywacja do podjęcia studiów

 • Dlaczego taki wybór studiów?
 • Co jest szczególnego na wybranej przeze mnie uczelni?
 • Czego oczekuję po studiach w Niemczech (osobiście/zawodowo)?

Motywacja do ubiegania się o stypendium

 • Dlaczego ubiegam się o stypendium DAAD?
 • Czego oczekuję?
 • W jaki sposób stypendium to pomoże mi osiągnąć moje akademickie, zawodowe i osobiste cele?

Zainteresowania i aktywności

FORMA

List motywacyjny powinien mieć długość co najmniej jednej strony DIN A4, a nie powinien być dłuższy niż 3 strony DIN A4.

Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutsch-lernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).

W przypadku uczestnictwa w ustrukturyzowanych studiach typu master wystarczą informacje o wybranym kierunku studiów. Jeśli istnieje już kontakt z niemiecką uczelnią, to zaleca się potwierdzenie takiego kontaktu (np. e-mail).

Informacje, gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium, znajdują się w ofercie stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.

Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”.

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim pod adresem mailowym: portaldaad.de

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej.  Niektóre dokumenty (np. dyplom ukończenia studiów) można wgrać do portalu w późniejszym terminie.

Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również sprawdzać folder „spamu”.

Tak. Aplikację należy złożyć jedynie poprzez portal DAAD.

Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków. Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu stypendium.

Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium – należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.

Aplikację można składać jedynie raz w roku. Termin składania wniosków mija z reguły w połowie listopada. Dokładne informacje na ten temat dostępne są tutaj. Oferta stypendialna publikowana jest latem. Aplikować o stypendium należy z rocznym wyprzedzeniem, tzn. składając aplikację w listopadzie, wyjazd możliwy jest od października roku następnego.

Nie, można jedynie ubiegać się o stypendia na studia typu Master.

Najpierw odbywa się wstępna komisja kwalifikacyjna, która składa się z polskich oraz z niemieckich profesorów (w tym specjaliści z danych dziedzin). Najlepsi kandydaci zapraszani są na przełomie lutego i marca do Warszawy na rozmowy kwalifikacyjne.
Pracownicy DAAD nie mają prawa głosu przy wyborze kandydatów na stypendia.

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • List motywacyjny
 • Oceny
 • Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest pokrywane przez stronę trzecią.

Tak. Stypendystom przysługują dodatki rodzinne.

DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych. Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach potwierdzających otrzymanie stypendium.

Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.

DAAD nie przejmuje ewentualnych opłat za studia, dlatego każdy kandydat sam musi zasięgnąć informacji, jak wygląda odpłatność za studia na danej uczelni.

Stypendia na pobyty badawcze

O stypendia od 1 do 6 miesięcy mogą ubiegać: absolwenci z tytułem magistra, doktoranci oraz osoby posiadające tytuł naukowy doktora.
O stypendia od 7 do 12 miesięcy mogą ubiegać się: absolwenci z tytułem magistra, doktoranci. O to stypendium nie mogą ubiegać się osoby posiadające już tytuł naukowy doktora (postdocs).

Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).
W przypadku stypendium do 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu), osoby z tytułem naukowym doktora (maksymalnie 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich).
W przypadku stypendium na ponad 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu).

Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między uzyskaniem dyplomu/rozpoczęciem doktoratu a aplikacją o stypendium. Okoliczności te to:

 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
 • Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
 • Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
 • Długa ciężka choroba
 • Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad członkami rodziny w życiorysie.

DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest czas niezdolności do pracy.

W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.

Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15 miesięcy.

W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt w Polsce.

Poziom języka musi być wystarczający do komunikowania się i prowadzenia badań naukowych w Niemczech. Wybór języka zależy od języka, w jakim będą prowadzone badania w Niemczech.

Informacje na temat zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

W opisie projektu badawczego przedstawia się: cele prowadzonych badań, refleksje nad teorią, metodologię badań i poszczególne kroki.

CEL

 • Co jest przedmiotem projektu badawczego?
 • Jakie kroki badawcze są zaplanowane?
 • Jak rozkłada się projekt badawczy w czasie?

BUDOWA

Opis projektu badawczego powinien:

 • Ogólnie informować o dziedzinie badań i aktualnym stanie fachowej literatury
 • Formułować główne problemy badawcze (hipotezy), określać cele badań i opisywać naukowe znaczenie projektu
 • Określać strategie / metody prowadzenia badań
 • Opisywać ewentualne dylematy etyczne / trudności w pozyskiwaniu danych
 • Przedstawić tymczasowy plan czasowy badań, czyli określić, ile czasu potrzebują Państwo na poszczególne etapy badawcze (w formie tabeli).
 • Zawierać bibliografię badawczą, czyli listę publikacji, na których bazuje przedstawiany projekt badawczy.
 • W przypadku stypendium na krótkoterminowe pobyty badawcze (1-6 miesięcy) mieć maksymalnie 5 stron po maksymalnie 3 000 znaków na stronę
 • W przypadku stypendium na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy) mieć maksymalnie 10 stron.

Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutsch-lernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).

Tak, potrzebują Państwo zaproszenia od niemieckiego opiekuna naukowego.

Opiekunami naukowymi mogą być nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zatrudnieni na państwowych lub innych akredytowanych uczelniach i w instytutach badawczych w Niemczech. W przypadku badań naukowych osoba zapraszająca powinna mieć w miarę możliwości habilitację.

Gotowość do opieki naukowej podczas realizacji Państwa projektu badawczego lub doktoratu, powinna być wyrażona przez niemieckiego naukowca w formie zaproszenia tzw. „Betreuungszusage / letter of confirming supervision“, które jest częścią składową wniosku.

W idealnym przypadku niemiecki opiekun naukowy zawiera w sporządzonym przez siebie zaproszeniu informacje o:

 • Wspólnie omówionym projekcie badawczym i jego planie czasowym,
 • Stanowisku pracy, które zostanie udostępnione kandydatowi,
 • Języku, który będzie językiem „roboczym”.

Informacje gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium znajdują się w ofercie stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.

Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”.

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim pod adresem mailowym: portaldaad.de.

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej. Wyjątkiem jest  materiał artystyczny kandydata (np. DVD). W niektórych przypadkach możliwe jest wgranie do portalu DAAD niektórych dokumentów (np. dyplom ukończenia studiów) w późniejszym terminie.

Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również sprawdzać folder „spamu”.

Tak. Aplikację należy złożyć jedynie poprzez portal DAAD.

Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków. Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu stypendium.

Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium – należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.

W przypadku wyjazdów na ponad 6 miesięcy – raz w roku (połowa listopada). Dokładne informacje na ten temat dostępne są tutaj. Oferta stypendialna publikowana jest latem.
W przypadku wyjazdów do 6 miesięcy – dwa razy w roku (z reguły do końca kwietnia i do połowy listopada).

Wyboru stypendystów dokonuje komisja kwalifikacyjna składająca się z polsko-niemieckich profesorów (specjalistów z danych dziedzin).

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • Projekt badawczy
 • Oceny
 • Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest pokrywane przez stronę trzecią.

Tak, ale dodatek rodzinny przysługuję tylko wyjeżdżającym na ponad 6 m-cy.

DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych. Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach potwierdzających otrzymanie stypendium.

Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.

Pytania dotyczące formularza aplikacyjnego

Prosimy wyliczyć średnią ze wszystkich egzaminów maturalnych i podać ją w procentach.

W punkcie tym prosimy wpisać ocenę z egzaminu licencjackiego, magisterskiego, doktorskiego lub ocenę z ostatniego egzaminu, który zdali Państwo podczas studiów.

Wypełniany formularz można zapisać na swoim komputerze i przy kolejnym logowaniu do portalu odtworzyć jego ostatnią wersję. Natomiast etap załączania skanów poszczególnych dokumentów należy bez przerw doprowadzić do końca i wysłać wniosek online.

Oferty niemieckich uczelni

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej
1/7

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD