Czy spełniam wymagania kwalifikacyjne? Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane? Podczas aplikacji o stypendium pojawia się wiele pytań. Tu zebraliśmy wszystkie odpowiedzi!

Stypendia na letnie kursy języka niemieckiego
Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków
Stypendia na pobyty badawcze

Stypendia na letnie kursy języka niemieckiego

Kandydaci

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o stypendia na wakacyjne kursy języka niemieckiego?

Nie ma granicy wieku. Kandydaci muszą mieć ukończony przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich i nie mogą mieć tytułu magistra. Jednym z dokumentów ocenianych w procesie rekrutacji jest wykaz ocen ze studiów. Studenci pierwszego roku studiów licencjackich nie posiadają jeszcze takiego wykazu na początku grudnia, czyli w momencie składania wniosku.

Jestem na ostatnim roku studiów magisterskich i tytuł magistra uzyskam w czerwcu. Czy mogę ubiegać się o stypendium?

Nie. Wyjazd na stypendium możliwy jest przed uzyskaniem tytułu magistra. Stypendyści podczas trwania kursu muszą mieć status studenta.

Jeśli student ostatniego roku studiów magisterskich uzyska pozwolenie na przesunięcie obrony pracy magisterskiej i zachowa status studenta do jesieni, to może ubiegać się o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech.

Absolwenci studiów licencjackich aplikują o miejsce na studiach drugiego stopnia latem, a immatrykulowani zostają jesienią, nie mogą więc aplikować o stypendia na wakacyjne kursy językowe.

Czy mogę ubiegać się z każdego kierunku studiów?

O kursy wakacyjne można ubiegać się z każdego kierunku studiów.

Obecnie mieszkam poza Polską. Czy mogę się mimo to ubiegać o stypendium dla studentów polskich uczelni?

W procesie rekrutacji o wakacyjne kursy językowe istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. Czasowe pobyty za granicą nie są przeszkodą.

Nie jestem Polakiem, ale studiuję w Polsce. Czy mogę ubiegać o stypendium dla studentów polskich uczelni?

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt studyjny w Polsce.

Obecnie studiuję poza Polską, ale mam polskie obywatelstwo. Gdzie powinieniem ubiegać się o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego?

Polacy studiujący poza granicami kraju dłużej niż rok aplikują o stypendia w kraju odbywania studiów. Nie obywatelstwo, a studia na danej uczelni decydują o miejscu złożenia wniosku.

Ile razy w roku mogę ubiegać się o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech?

O stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech można ubiegać się tylko raz w roku – na początku grudnia.

Stypendium to można uzyskać raz na trzy lata.

Przygotowanie wniosku

Gdzie mogę znaleźć kursy, na które mogę uzyskać stypendium DAAD?

Na stronie www.daad.de/hsk-kursliste znajdują się wszystkie kursy językowe oferowane przez niemieckie uczelnie i instytucje z nimi powiązane. Kursy, na które można uzyskać stypendium DAAD oznaczone są symbolem białego słoneczka na niebieskim pasku.

Jaki poziom znajomości języka jest warunkiem ubiegania się o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego?

Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego to co najmniej B1. Znajomość języka musi być udokumentowana certyfikatem/zaświadczeniem.

Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane?

Wszystkie informacje nt. zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

Czy mój dyplom licencjacki i wykazy ocen muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Nie. Jeżeli dyplomy i wykazy ocen nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, kandydaci mogą je samodzielnie przetłumaczyć.

Co powinien zawierać list motywacyjny (Motivationsschreiben)?

List motywacyjny (Motivationsschreiben) daje kandydatowi możliwość przedstawienia swojej osoby, uzdolnień i przede wszystkim motywów wjazdu na wakacyjny kurs języka niemieckiego.

Powinien on zawierać:

 • Fakty dotyczące wykształcenia, uzdolnień i kompetencji, w miarę możliwości udokumentowane
 • Uzasadnienie chęci wyjazdu na kurs wakacyjny (dlaczego taki wybór kursu językowego; czego oczekuję po odbyciu kursu)
 • Opis w jaki sposób stypendium to pomoże kandydatowi osiągnąć jego akademickie, zawodowe i osobiste cele
 • Pozauniwersyteckie zainteresowania i aktywności

List motywacyjny powinien mieć długość co najmniej jednej strony DIN A4, a nie powinien być dłuższy niż 3 strony DIN A4.

Złożenie wniosku w portalu DAAD

W ofercie stypendialnej jest napisane: „Złożenie aplikacji możliwe jest wyłącznie poprzez portal DAAD”. Co to znaczy?

Aplikację trzeba złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen”, a następnie „Zum Bewerbungsportal”. Należy wybrać język niemiecki aplikacji.

Mam problemy ze złożeniem aplikacji online. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku angielskim lub niemieckim pod adresem mailowym: portal@daad.de

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 1 grudnia. Kiedy najwcześniej można złożyć wniosek?

Od 15 września do 1 grudnia można składać wnioski o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego. Przestrzegamy przed składaniem wniosków w ostatnim dniu, bo serwery są wtedy przeciążone i mogą wystąpić problemy techniczne.

Czy mój wniosek musi być w języku niemieckim?

Tak. Wniosek o stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego musi być sporządzony w języku niemieckim. Tylko wykaz ocen wygenerowany przez system Państwa uczelni może być sporządzony w języku angielskim.

Jakie dokumenty należy wgrać do portalu DAAD, aby poprawnie złożyć wniosek?

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej.

Czy mogę przerwać wypełnianie wniosku i zakończyć później?

Wypełniany formularz można zapisać w swoim komputerze i przy kolejnym logowaniu do portalu odtworzyć jego ostatnią wersję.

Natomiast etap załączania skanów poszczególnych dokumentów należy bez przerw doprowadzić do końca i wysłać wniosek online.

Czy otrzymam potwierdzenie złożenia aplikacji?

Tak. Po złożeniu aplikacji w portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie wniosku, generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata.

Czy wystarczy złożyć aplikację jedynie poprzez portal DAAD?

Tak, aplikację należy złożyć tylko przez portal DAAD. Proszę nie wysyłać pocztą wydruków wniosku do DAAD w Warszawie.

Czy muszę zrezygnować ze stypendium pobieranego w Polsce na czas wyjazdu na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech?

Nie, ale należy poinformować DAAD o rodzaju pobieranego stypendium w Polsce i podać przedział czasowy jego wypłacania.

Czy mogę rok po roku wyjechać na wakacyjny kurs języka niemieckiego w Niemczech ze stypendium DAAD?

Nie. Stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego można uzyskać raz na 3 lata.

Czy do wniosku należy dołączyć opinię od nauczyciela akademickiego?

Nie. Opinia od nauczyciela akademickiego nie jest wymagana.

Wypełnianie formularza online

W punkcie 5 formularza online jest miejsce na wpisanie 3 różnych kursów. Czy muszę koniecznie wybrać 3 różne kursy, czy mogę wybrać tylko jeden?

Wybór trzech różnych kursów jest obligatoryjny. Jeśli po przyznaniu stypendium DAAD zgłosi stypendystę na kurs pierwszego wyboru, a nie będzie już miejsca, to DAAD zgłosi stypendystę na kurs drugiego wyboru itd.

Proszę jednak pamiętać, że w przypadku braku miejsc na wybranych przez kandydata kursach decyzję co do miejsca odbywania kursu podejmuje DAAD.

W punkcie 7 formularza trzeba wymienić zdane dotychczas egzaminy, ale miejsce w formularzu jest ograniczone. Które egzaminy mam wpisać?

Osoby z licencjatem lub tytułem inżyniera mogą wpisać tylko egzamin licencjacki lub inżynierski. Kandydaci którzy jeszcze nie zdawali tych egzaminów wpisują egzaminy ostatnie lub najważniejsze na danym kierunku studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne

Kto dokonuje oceny wniosku?

Wnioski ocenia komisja kwalifikacyjna składająca się z wykładowców polskich uczelni.

Jakie kryteria bierze pod uwagę komisja kwalifikacyjna?

Najważniejszymi kryteriami wyboru są: dobrze uzasadniony wybór kursu wakacyjnego oraz oceny uzyskane w czasie studiów, jednak wszystkie dokumenty składające się na wniosek decydują o ocenie kandydata.

Jak długo muszę czekać na wyniki komisji kwalifikacyjnej?

Z reguły do połowy kwietnia wszyscy kandydaci otrzymują poprzez portal DAAD informację o wyniku kwalifikacji. Zawiadomienie z portalu, że czeka na Państwa korespondencja,  przyjdzie na adres mailowy podany w formularzu online.

Uwaga! Proszę sprawdzać także folder spamu, bo zdarzają się niefortunne automatyczne przekierowania.

Po uzyskaniu stypendium

Jakie dokumenty otrzymam po uzyskaniu stypendium?

Wszyscy kandydaci, którym zostało przyznane stypendium, otrzymują poprzez portal DAAD:
– dokument o przyznaniu stypendium (Stipendienzusage), w którym podane są: wysokość stypendium, nazwa kursu, miejsce i czas odbywania kursu
– formularz potwierdzający przyjęcie przez kandydata stypendium (Annahmeerklärung)
zgodę na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten)

Co muszę zrobić po otrzymaniu wiadomości, że dostałem stypendium?

1) Przeczytać wszystkie przesłane przez portal dokumenty

2) Odesłać przez portal Annahmaerklärung, co oznacza wiążące przyjęcie stypendium (dokumentu nie trzeba podpisywać)

3) Wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać przez portal zgodę na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten)

Uwaga! Na odesłanie potwierdzenia przyjęcia stypendium (Annahmeerklärung)  oraz zgody na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten)  mają Państwo tylko 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania przez DAAD wiadomości o przyznaniu stypendium.

Jak rozpoznam, że moje Annahmeerklärung zostało prawidłowo odesłane?

Jeśli Annahmeerklärung zostało prawidłowo odesłane, stypendysta otrzyma automatyczne potwierdzenie wygenerowane przez system.

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam automatycznego potwierdzenia wysłania Annahmeerklärung?

Brak automatycznego potwierdzenia oznacza niewysłanie Annahmeerklärung. Najpierw należy koniecznie sprawdzić folder spamu.

Powodem mogą być też problemy techniczne. Należy wtedy niezwłocznie zwrócić się o pomoc w jęz. niemieckim lub angielskim: portal@daad.de

Co się stanie, jeśli nie przeczytam informacji o przyznaniu stypendium i nie odeślę Annahmeerklärung na czas?

Nieodesłanie Annahmeerklärung w wyznaczonym terminie oznacza utratę stypendium.

Czy mogę zrezygnować ze stypendium już po odesłaniu Annahmeerklärung?

Odesłanie Annahmeerklärung, czyli potwierdzenia przyjęcia stypendium, jest wiążące. Rezygnacja ze stypendium może pociągnąć za sobą obowiązek pokrycia kosztów wakacyjnego kursu językowego (Kursgebühr). Tylko względy zdrowotne (zaświadczenie lekarskie) są usprawiedliwieniem rezygnacji z kursu bez konsekwencji finansowych.

Czy będę ubezpieczony na czas trwania kursu?

Tak, na czas trwania kursu językowego stypendyści są ubezpieczeni przez DAAD.  W tym celu należy wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać przez portal zgodę na dostęp do danych o stanie zdrowia stypendysty (Einwilligung in die Verarbeitung von Gesunheitsdaten).

Kiedy otrzymam moją polisę ubezpieczeniową?

Do 4 tygodni po odesłaniu zgody w portalu dostępne będą dokumenty ubezpieczeniowe, które można wydrukować.

Ile wynosi ryczałt na podróż i kiedy dostanę te pieniądze?

Ryczałt na podróż w wysokości 300 € doliczany jest do stypendium, które wynosi 1061 euro. Cała suma (stypendium + ryczałt na podróż) zostaje przekazana na konto organizatora kursu w Niemczech. Organizator kursu pobiera opłatę za kurs (Kursgebühr) i opłatę za zakwaterowanie (uwaga! nie wszyscy organizatorzy kursów zapewniają zakwaterowanie!). Kiedy od całej sumy (stypendium + ryczałt na podróż) organizator odliczy ww. koszty, to nadwyżka zostanie wypłacona stypendyście w gotówce w kasie uczelni. Stypendyści nie otrzymują żadnych pieniędzy przed wyjazdem do Niemiec.

Czy mogę przyjechać na miejsce kursu wcześniej?

Tak, ale wtedy na własną rękę trzeba zadbać o zakwaterowanie na czas do dnia rozpoczęcia kursu.

Czy muszę uczestniczyć w kursie od początku do końca?

Odsyłając Annahmeerklärung stypendysta zobowiązuje się do uczestniczenia w kursie od początku do końca. W przypadku zdarzeń losowych np. choroba czy przełożony termin egzaminu należy niezwłocznie poinformować DAAD i organizatora kursu o późniejszym przybyciu na kurs lub wcześniejszym wyjeździe. Dopuszczalne są maksymalnie 3 dni spóźnienia lub skrócenia kursu.

Czy muszę przesłać DAAD bilety kolejowe lub lotnicze po powrocie ze stypendium w ramach rozliczenia?

Nie, nie rozliczamy kosztów podróży, gdyż stypendyści DAAD otrzymują ryczałt na podróż, czyli kwotę pieniężną w wysokości ustalonej z góry – bez rozliczania faktycznie poniesionych kosztów.

Czy po powrocie ze stypendium muszę przesłać do DAAD jakieś sprawozdanie?

Stypendyści nie sporządzają sprawozdania, ale po wakacjach poproszeni zostaną o wypełnienie ankiety. Prośba o wypełnienie ankiety zostanie przesłana stypendystom mailem na adres podany w formularzu online.

Kontakt z organizatorem kursu (niemiecką uczelnią)

Jak dowiem się, na który kurs językowy zostałem przyjęty?

W dokumencie przyznania stypendium (Stipendienzusage) podana jest nazwa, czas i miejsce odbywania kursu.

Ponadto od organizatora kursu otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w kursie (Kursbestätigung).

Uwaga! Proszę koniecznie sprawdzać folder spamu, bo zdarzają się niefortunne automatyczne przekierowania.

Czy będę odebrany przez organizatora kursu z dworca/lotniska?

Oferowane świadczenia i udogodnienia przedstawione są w opisach poszczególnych kursów. Pytania dotyczące logistyki należy kierować do organizatora kursu.

Czy nocleg zawsze jest zapewniony?

Nie, nie wszyscy organizatorzy kursów wakacyjnych zapewniają zakwaterowanie. Proszę uważnie przeczytać opis wybranego kursu.

Czy muszę po kursie zdać egzamin końcowy?

O tym decyduje organizator kursu. Proszę pytanie to kierować do niego.

Kliknij, aby pobrać: FAQ_Kursy letnie (pdf, 821,43 KB)

Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o stypendium?

Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).

Czas od uzyskania przeze mnie dyplomu do momentu aplikacji o stypendium jest dłuższy niż okres dopuszczany przez ofertę stypendialną. Czy mogę się ubiegać mimo to?

Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między uzyskaniem dyplomu, a aplikacją o stypendium. Okoliczności te to:

 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
 • Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
 • Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
 • Długa ciężka choroba
 • Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad członkami rodziny w życiorysie.

DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest czas niezdolności do pracy.

W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.

Przed terminem złożenia wniosku nie uzyskam jeszcze dyplomu. Czy mimo to mogę ubiegać się o stypendium?

Tak, można ubiegać się na ostatnim roku studiów. Do momentu rozpoczęcia stypendium muszą być spełnione wszystkie warunki opisane w ofercie stypendialnej. Dyplom musi być przedłożony DAAD najpóźniej przed rozpoczęciem stypendium.

Jestem już w Niemczech. Czy mogę mimo to aplikować o stypendium?

Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15 miesięcy.

Obecnie mieszkam poza Polską. Czy mogę się mimo to ubiegać o stypendium dla kandydatów z Polski?

W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.

Nie jestem Polakiem, ale studiuje w Polsce. Czy mogę ubiegać się o stypendium dla kandydatów z Polski?

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt studyjny w Polsce.

Czy kandydat musi sam starać się o przyjęcie na studia w Niemczech?

Tak, kandydaci muszą sami postarać się o przyjęcie na studia. Otrzymanie stypendium nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Niemczech.

Jaki poziom znajomości języka jest warunkiem ubiegania się o stypendium?

Wymagany poziom znajomości języka zależy od kierunku studiów kandydata:

nauki humanistyczne, społeczne oraz nauki prawne wymagają z reguły dobrej znajomości języka niemieckiego. Na kierunkach inżynieryjnych i przyrodniczych, w instytutach z dominującym językiem angielskim i w przypadku anglojęzycznych kierunków studiów wystarczy udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego.

Czy ubiegając się o stypendium z wykładowym językiem angielskim muszę przedłożyć zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub o braku znajomości tego języka?

Tak, osoby takie powinny przedłożyć również zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego. W przypadku braku znajomości tego języka wystarczy oświadczenie kandydata, iż nie posługuje się nim.

Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane?

Informacje na temat zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

Chciałbym podjąć studia zaoczne/ studia online / studia w niepełnym wymiarze. Czy mogę ubiegać się o stypendium DAAD?

Nie, stypendia przyznawane są jedynie na studia dzienne w pełnym wymiarze godzin.

W ofercie stypendialnej wymienione są takie dokumenty jak „ „Motivationsschreiben/Letter of motivation“. Jak mam je rozumieć?

„Motivationsschreiben/Letter of motivation” (List motywacyjny) daje kandydatowi możliwość przedstawienie swojej osoby i naświetlenia motywów złożenia wniosku.

TREŚĆ

Fakty dotyczące wykształcenia, uzdolnień i kompetencji

 • Kierunek studiów, aktualny semestr ew. zdobyty tytuł
 • doświadczenie zawodowe
 • Wiedza kierunkowa, umiejętności, znajomość języków

Motywacja do podjęcia studiów

 • Dlaczego taki wybór studiów?
 • Co jest szczególnego na wybranej przeze mnie uczelni?
 • Czego oczekuję po studiach w Niemczech (osobiście/zawodowo)?

Motywacja do ubiegania się o stypendium

 • Dlaczego ubiegam się o stypendium DAAD?
 • Czego oczekuję?
 • W jaki sposób stypendium to pomoże mi osiągnąć moje akademickie, zawodowe i osobiste cele?

Zainteresowania i aktywności

FORMA

List motywacyjny powinien mieć długość co najmniej jednej strony DIN A4, a nie powinien być dłuższy niż 3 strony DIN A4.

Chciałbym poprawić swoją znajomość języka niemieckiego jeszcze przed rozpoczęciem stypendium. Czy istnieją kursy językowe online, z których mogę skorzystać jeszcze w kraju przed wyjazdem?

Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutsch-lernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).

Czy w czasie składania wniosku muszę mieć nawiązany kontakt z niemiecką uczelnią?

W przypadku uczestnictwa w ustrukturyzowanych studiach typu master wystarczą informacje o wybranym kierunku studiów. Jeśli istnieje już kontakt z niemiecką uczelnią, to zaleca się potwierdzenie takiego kontaktu (np. e-mail).

W jaki sposób należy ubiegać się o stypendium?

Informacje, gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium, znajdują się w ofercie stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.

W jaki sposób należy złożyć aplikację?

Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”.

Mam problemy ze złożeniem aplikacji online. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim pod adresem mailowym: portal@daad.de

Jakie dokumenty należy wgrać do portalu DAAD, aby poprawnie złożyć wniosek?

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej.  Niektóre dokumenty (np. dyplom ukończenia studiów) można wgrać do portalu w późniejszym terminie.

Czy otrzymam potwierdzenie złożenia aplikacji?

Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również sprawdzać folder „spamu”.

Czy wystarczy złożyć aplikację jedynie poprzez portal DAAD?

Tak. Aplikację należy złożyć jedynie poprzez portal DAAD.

Czy mój wniosek musi być w języku niemieckim?

Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków. Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu stypendium.

Czy dyplomy, dokumenty, wykaz ocen muszą być notarialnie potwierdzone?

Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium – należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.

Ile razy w roku można składać aplikację?

Aplikację można składać jedynie raz w roku. Termin składania wniosków mija z reguły w połowie listopada. Dokładne informacje na ten temat dostępne są tutaj. Oferta stypendialna publikowana jest latem. Aplikować o stypendium należy z rocznym wyprzedzeniem, tzn. składając aplikację w listopadzie, wyjazd możliwy jest od października roku następnego.

Czy stypendia obejmują także studia I-go stopnia?

Nie, można jedynie ubiegać się o stypendia na studia typu Master.

Kto dokonuje oceny aplikacji?

Najpierw odbywa się wstępna komisja kwalifikacyjna, która składa się z polskich oraz z niemieckich profesorów (w tym specjaliści z danych dziedzin). Najlepsi kandydaci zapraszani są na przełomie lutego i marca do Warszawy na rozmowy kwalifikacyjne.
Pracownicy DAAD nie mają prawa głosu przy wyborze kandydatów na stypendia.

Jakie kryteria bierze pod uwagę komisja kwalifikacyjna?

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • List motywacyjny
 • Oceny
 • Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

Kto pokrywa koszty podróży do Niemiec?

DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest pokrywane przez stronę trzecią.

Czy mogę zabrać ze sobą rodzinę?

Tak. Stypendystom przysługują dodatki rodzinne.

Czy muszę zawrzeć w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne?

DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych. Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach potwierdzających otrzymanie stypendium.

Czy mogę jako stypendysta podjąć w Niemczech pracę dorywczą?

Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.

Dowiedziałem się, że na niektórych uczelniach w Niemczech mogą obowiązywać opłaty za studia. Czy opłaty te mnie dotyczą, jeśli otrzymam stypendium DAAD?

DAAD nie przejmuje ewentualnych opłat za studia, dlatego każdy kandydat sam musi zasięgnąć informacji, jak wygląda odpłatność za studia na danej uczelni.

Stypendia na pobyty badawcze

Kto może się ubiegać o stypendium?

O stypendia od 1 do 6 miesięcy mogą ubiegać się: absolwenci z tytułem magistra, doktoranci, młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (postdocs).
O stypendia od 7 do 10 miesięcy mogą ubiegać się: absolwenci z tytułem magistra, doktoranci. O to stypendium to nie mogą ubiegać się osoby posiadające już tytuł naukowy doktora (postdocs).

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o stypendium?

Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).
W przypadku stypendium do 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu), osoby z tytułem naukowym doktora (maksymalnie 4 lata po ukończeniu studiów doktorskich).
W przypadku stypendium na ponad 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu).

Czas od uzyskania przeze mnie dyplomu albo od początku doktoratu do momentu aplikacji o stypendium jest dłuższy niż okres dopuszczany przez ofertę stypendialną. Czy mogę się ubiegać mimo to?

Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między uzyskaniem dyplomu/rozpoczęciem doktoratu a aplikacją o stypendium. Okoliczności te to:

 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
 • Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
 • Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
 • Długa ciężka choroba
 • Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad członkami rodziny w życiorysie.

DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest czas niezdolności do pracy.

W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.

Jestem już w Niemczech. Czy mogę mimo to aplikować?

Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15 miesięcy.

Obecnie mieszkam poza Polską. Czy mogę się mimo to ubiegać o stypendium dla kandydatów z Polski?

W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.

Nie jestem Polakiem, ale prowadzę badania na polskiej uczelni. Czy mogę się ubiegać o stypendium dla kandydatów z Polski?

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt w Polsce.

Jaki poziom znajomości języka jest warunkiem ubiegania się o stypendium?

Poziom języka musi być wystarczający do komunikowania się i prowadzenia badań naukowych w Niemczech. Wybór języka zależy od języka, w jakim będą prowadzone badania w Niemczech.

Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane?

Informacje na temat zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

Oferta stypendialna wymaga od kandydata przedłożenia dokładnego opisu projektu badawczego („Darlegung meines Forschungsvorhabens / description of the research proposal“). Co mam przez to rozumieć?

W opisie projektu badawczego przedstawia się: cele prowadzonych badań, refleksje nad teorią, metodologię badań i poszczególne kroki.

CEL

 • Co jest przedmiotem projektu badawczego?
 • Jakie kroki badawcze są zaplanowane?
 • Jak rozkłada się projekt badawczy w czasie?

BUDOWA

Opis projektu badawczego powinien:

 • Ogólnie informować o dziedzinie badań i aktualnym stanie fachowej literatury
 • Formułować główne problemy badawcze (hipotezy), określać cele badań i opisywać naukowe znaczenie projektu
 • Określać strategie / metody prowadzenia badań
 • Opisywać ewentualne dylematy etyczne / trudności w pozyskiwaniu danych
 • Przedstawić tymczasowy plan czasowy badań, czyli określić, ile czasu potrzebują Państwo na poszczególne etapy badawcze (w formie tabeli).
 • Zawierać bibliografię badawczą, czyli listę publikacji, na których bazuje przedstawiany projekt badawczy.
 • W przypadku stypendium na krótkoterminowe pobyty badawcze (1-6 miesięcy) mieć maksymalnie 5 stron po maksymalnie 3 000 znaków na stronę
 • W przypadku stypendium na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy) mieć maksymalnie 10 stron.

Chciałbym poprawić swoją znajomość języka niemieckiego jeszcze przed rozpoczęciem stypendium. Czy istnieją kursy językowe online, z których mogę skorzystać jeszcze w kraju przed wyjazdem?

Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutsch-lernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).

Czy w czasie składania wniosku muszę mieć nawiązany kontakt z niemieckim naukowcem?

Tak, potrzebują Państwo zaproszenia od niemieckiego opiekuna naukowego.

Potrzebuję opiekuna naukowego na czas realizacji mojego projektu w Niemczech. Kto może nim być?

Opiekunami naukowymi mogą być nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zatrudnieni na państwowych lub innych akredytowanych uczelniach i w instytutach badawczych w Niemczech. W przypadku badań naukowych osoba zapraszająca powinna mieć w miarę możliwości habilitację.

Znalazłem opiekuna naukowego dla mojego projektu badawczego. Jakich dokumentów wystawionych przez niego potrzebuję do złożenia wniosku o stypendium?

Gotowość do opieki naukowej podczas realizacji Państwa projektu badawczego lub doktoratu, powinna być wyrażona przez niemieckiego naukowca w formie zaproszenia tzw. „Betreuungszusage / letter of confirming supervision“, które jest częścią składową wniosku.

W idealnym przypadku niemiecki opiekun naukowy zawiera w sporządzonym przez siebie zaproszeniu informacje o:

 • Wspólnie omówionym projekcie badawczym i jego planie czasowym,
 • Stanowisku pracy, które zostanie udostępnione kandydatowi,
 • Języku, który będzie językiem „roboczym”.

W jaki sposób należy ubiegać się o stypendium?

Informacje gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium znajdują się w ofercie stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.

W jaki sposób należy złożyć aplikację?

Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”.

Mam problemy ze złożeniem aplikacji online. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim pod adresem mailowym: portal@daad.de.

Jakie dokumenty należy wgrać do portalu DAAD, aby poprawnie złożyć wniosek?

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej. Wyjątkiem jest  materiał artystyczny kandydata (np. DVD). W niektórych przypadkach możliwe jest wgranie do portalu DAAD niektórych dokumentów (np. dyplom ukończenia studiów) w późniejszym terminie.

Czy otrzymam potwierdzenie złożenia aplikacji?

Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również sprawdzać folder „spamu”.

Czy wystarczy złożyć aplikację jedynie poprzez portal DAAD?

Nie. Aby aplikacja była kompletna nie wystarczy aplikować jedynie poprzez portal DAAD. Należy jednocześnie wydrukować tzw. „Bewerbungszusammenfassung” / „Application Summary” i przesłać wydruk do biura DAAD w Warszawie.

W ilu egzemplarzach należy przesłać papierowy wniosek?

Wniosek należy przesłać w trzech egzemplarzach. Każdy egzemplarz powinien się składać z tzw. „Bewerbungszusammenfassung” / „Application Summary” wytworzonego poprzez portal DAAD.

Czy należy spinać lub zszywać dokumenty?

Nie. Prosimy o niespinanie i niezszywanie dokumentów.

Czy mój wniosek musi być w języku niemieckim?

Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków. Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu stypendium.

Czy dyplomy, dokumenty, wykaz ocen muszą być notarialnie potwierdzone?

Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium – należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.

Ile razy w roku mogę składać aplikację?

W przypadku wyjazdów do 6 miesięcy aplikację można składać dwa razy w roku (koniec kwietnia oraz połowa listopada). W przypadku wyjazdów na ponad 6 miesięcy – raz w roku (połowa listopada). Dokładne informacje na ten temat dostępne są tutaj. Oferta stypendialna publikowana jest latem.

Kto dokonuje oceny aplikacji?

Wyboru stypendystów dokonuje komisja kwalifikacyjna składająca się z polsko-niemieckich profesorów (specjalistów z danych dziedzin). W przypadku stypendiów do 6 m-cy odbywa się jednoetapowa komisja. W przypadku stypendiów na ponad 6 m-cy: dwuetapowa (na podstawie złożonych wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjnej).

Jakie kryteria bierze pod uwagę komisja kwalifikacyjna?

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • Projekt badawczy
 • Oceny
 • Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

Kto pokrywa koszty podróży do Niemiec?

DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest pokrywane przez stronę trzecią.

Czy mogę zabrać ze sobą rodzinę?

Tak, ale dodatek rodzinny przysługuję tylko wyjeżdżającym na ponad 6 m-cy.

Czy muszę zawrzeć w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne?

DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych. Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach potwierdzających otrzymanie stypendium.

Czy mogę jako stypendysta podjąć w Niemczech pracę dorywczą?

Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.

Pytania dotyczące formularza aplikacyjnego

W jaki sposób wyliczyć średnią z matury w formularzu aplikacyjnym?

Prosimy wyliczyć średnią ze wszystkich egzaminów maturalnych i podać ją w procentach.

Co oznacza sformułowanie: „Bisher abgelegte Examina / completed examinations”?

W punkcie tym prosimy wpisać ocenę z egzaminu licencjackiego, magisterskiego, doktorskiego lub ocenę z ostatniego egzaminu, który zdali Państwo podczas studiów.

Czy mogę przerwać wypełnianie wniosku i zakończyć później?

Wypełniany formularz można zapisać na swoim komputerze i przy kolejnym logowaniu do portalu odtworzyć jego ostatnią wersję. Natomiast etap załączania skanów poszczególnych dokumentów należy bez przerw doprowadzić do końca i wysłać wniosek online.