Stypendia DAAD: najczęściej zadawane pytania

© DAAD/K.Szczęsny

Czy spełniam wymagania kwalifikacyjne? Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane? Podczas aplikacji o stypendium pojawia się wiele pytań. Tu zebraliśmy wszystkie odpowiedzi!

Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków

Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).

Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między uzyskaniem dyplomu, a aplikacją o stypendium. Okoliczności te to:

 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
 • Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
 • Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
 • Długa ciężka choroba
 • Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad członkami rodziny w życiorysie.

DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest czas niezdolności do pracy.

W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.

Tak, można ubiegać się na ostatnim roku studiów. Do momentu rozpoczęcia stypendium muszą być spełnione wszystkie warunki opisane w ofercie stypendialnej. Dyplom musi być przedłożony DAAD najpóźniej przed rozpoczęciem stypendium.

Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15 miesięcy. O stypendium nie mogą ubiegać się jednak osoby, które są już na pierwszym roku studiów typu master w Niemczech i chciałyby otrzymać stypendium na drugi rok.

W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt studyjny w Polsce.

Tak, kandydaci muszą sami postarać się o przyjęcie na studia. Otrzymanie stypendium nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Niemczech.

Wymagany poziom znajomości języka zależy od kierunku studiów kandydata:

nauki humanistyczne, społeczne oraz nauki prawne wymagają z reguły dobrej znajomości języka niemieckiego. Na kierunkach inżynieryjnych i przyrodniczych, w instytutach z dominującym językiem angielskim i w przypadku anglojęzycznych kierunków studiów wystarczy udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego.

Tak, osoby takie powinny przedłożyć również zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego. W przypadku braku znajomości tego języka wystarczy oświadczenie kandydata, iż nie posługuje się nim.

Informacje na temat zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

Nie, stypendia przyznawane są jedynie na studia dzienne w pełnym wymiarze godzin.

Motivationsschreiben/Letter of motivation” (List motywacyjny) daje kandydatowi możliwość przedstawienie swojej osoby i naświetlenia motywów złożenia wniosku.

TREŚĆ

Fakty dotyczące wykształcenia, uzdolnień i kompetencji

 • Kierunek studiów, aktualny semestr ew. zdobyty tytuł
 • doświadczenie zawodowe
 • Wiedza kierunkowa, umiejętności, znajomość języków

Motywacja do podjęcia studiów

 • Dlaczego taki wybór studiów?
 • Co jest szczególnego na wybranej przeze mnie uczelni?
 • Czego oczekuję po studiach w Niemczech (osobiście/zawodowo)?

Motywacja do ubiegania się o stypendium

 • Dlaczego ubiegam się o stypendium DAAD?
 • Czego oczekuję?
 • W jaki sposób stypendium to pomoże mi osiągnąć moje akademickie, zawodowe i osobiste cele?

Zainteresowania i aktywności

FORMA

List motywacyjny powinien mieć długość co najmniej jednej strony DIN A4, a nie powinien być dłuższy niż 3 strony DIN A4.

Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutsch-lernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).

W przypadku uczestnictwa w ustrukturyzowanych studiach typu master wystarczą informacje o wybranym kierunku studiów. Jeśli istnieje już kontakt z niemiecką uczelnią, to zaleca się potwierdzenie takiego kontaktu (np. e-mail).

Informacje, gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium, znajdują się w ofercie stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.

Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”.

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim pod adresem mailowym: portal@daad.de

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej.  Niektóre dokumenty (np. dyplom ukończenia studiów) można wgrać do portalu w późniejszym terminie.

Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również sprawdzać folder „spamu”.

Tak. Aplikację należy złożyć jedynie poprzez portal DAAD.

Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków. Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu stypendium.

Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium – należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.

Aplikację można składać jedynie raz w roku. Termin składania wniosków mija z reguły w połowie listopada. Dokładne informacje na ten temat dostępne są tutaj. Oferta stypendialna publikowana jest latem. Aplikować o stypendium należy z rocznym wyprzedzeniem, tzn. składając aplikację w listopadzie, wyjazd możliwy jest od października roku następnego.

Nie, można jedynie ubiegać się o stypendia na studia typu Master.

Najpierw odbywa się wstępna komisja kwalifikacyjna, która składa się z polskich oraz z niemieckich profesorów (w tym specjaliści z danych dziedzin). Najlepsi kandydaci zapraszani są na przełomie lutego i marca do Warszawy na rozmowy kwalifikacyjne.
Pracownicy DAAD nie mają prawa głosu przy wyborze kandydatów na stypendia.

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • List motywacyjny
 • Oceny
 • Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest pokrywane przez stronę trzecią.

Tak. Stypendystom przysługują dodatki rodzinne.

DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych. Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach potwierdzających otrzymanie stypendium.

Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.

DAAD nie przejmuje ewentualnych opłat za studia, dlatego każdy kandydat sam musi zasięgnąć informacji, jak wygląda odpłatność za studia na danej uczelni.

Stypendia na pobyty badawcze

O stypendia od 1 do 6 miesięcy mogą ubiegać: absolwenci z tytułem magistra, doktoranci oraz osoby posiadające tytuł naukowy doktora.
O stypendia od 7 do 12 miesięcy mogą ubiegać się: absolwenci z tytułem magistra, doktoranci. O to stypendium nie mogą ubiegać się osoby posiadające już tytuł naukowy doktora (postdocs).

Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).
W przypadku stypendium do 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu), osoby z tytułem naukowym doktora (maksymalnie 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich).
W przypadku stypendium na ponad 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu).

Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między uzyskaniem dyplomu/rozpoczęciem doktoratu a aplikacją o stypendium. Okoliczności te to:

 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
 • Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
 • Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
 • Długa ciężka choroba
 • Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad członkami rodziny w życiorysie.

DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest czas niezdolności do pracy.

W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.

Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15 miesięcy.

W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.

W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o stypendium jest co najmniej roczny pobyt w Polsce.

Poziom języka musi być wystarczający do komunikowania się i prowadzenia badań naukowych w Niemczech. Wybór języka zależy od języka, w jakim będą prowadzone badania w Niemczech.

Informacje na temat zaświadczeń językowych dostępne są tutaj.

W opisie projektu badawczego przedstawia się: cele prowadzonych badań, refleksje nad teorią, metodologię badań i poszczególne kroki.

CEL

 • Co jest przedmiotem projektu badawczego?
 • Jakie kroki badawcze są zaplanowane?
 • Jak rozkłada się projekt badawczy w czasie?

BUDOWA

Opis projektu badawczego powinien:

 • Ogólnie informować o dziedzinie badań i aktualnym stanie fachowej literatury
 • Formułować główne problemy badawcze (hipotezy), określać cele badań i opisywać naukowe znaczenie projektu
 • Określać strategie / metody prowadzenia badań
 • Opisywać ewentualne dylematy etyczne / trudności w pozyskiwaniu danych
 • Przedstawić tymczasowy plan czasowy badań, czyli określić, ile czasu potrzebują Państwo na poszczególne etapy badawcze (w formie tabeli).
 • Zawierać bibliografię badawczą, czyli listę publikacji, na których bazuje przedstawiany projekt badawczy.
 • W przypadku stypendium na krótkoterminowe pobyty badawcze (1-6 miesięcy) mieć maksymalnie 5 stron po maksymalnie 3 000 znaków na stronę
 • W przypadku stypendium na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy) mieć maksymalnie 10 stron.

Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutsch-lernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).

Tak, potrzebują Państwo zaproszenia od niemieckiego opiekuna naukowego.

Opiekunami naukowymi mogą być nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zatrudnieni na państwowych lub innych akredytowanych uczelniach i w instytutach badawczych w Niemczech. W przypadku badań naukowych osoba zapraszająca powinna mieć w miarę możliwości habilitację.

Gotowość do opieki naukowej podczas realizacji Państwa projektu badawczego lub doktoratu, powinna być wyrażona przez niemieckiego naukowca w formie zaproszenia tzw. „Betreuungszusage / letter of confirming supervision“, które jest częścią składową wniosku.

W idealnym przypadku niemiecki opiekun naukowy zawiera w sporządzonym przez siebie zaproszeniu informacje o:

 • Wspólnie omówionym projekcie badawczym i jego planie czasowym,
 • Stanowisku pracy, które zostanie udostępnione kandydatowi,
 • Języku, który będzie językiem „roboczym”.

Informacje gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium znajdują się w ofercie stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.

Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”.

Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub angielskim pod adresem mailowym: portal@daad.de.

Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty wymienione w ofercie stypendialnej. Wyjątkiem jest  materiał artystyczny kandydata (np. DVD). W niektórych przypadkach możliwe jest wgranie do portalu DAAD niektórych dokumentów (np. dyplom ukończenia studiów) w późniejszym terminie.

Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również sprawdzać folder „spamu”.

Tak. Aplikację należy złożyć jedynie poprzez portal DAAD.

Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków. Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu stypendium.

Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium – należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.

W przypadku wyjazdów na ponad 6 miesięcy – raz w roku (połowa listopada). Dokładne informacje na ten temat dostępne są tutaj. Oferta stypendialna publikowana jest latem.
W przypadku wyjazdów do 6 miesięcy – dwa razy w roku (z reguły do końca kwietnia i do połowy listopada).

Wyboru stypendystów dokonuje komisja kwalifikacyjna składająca się z polsko-niemieckich profesorów (specjalistów z danych dziedzin).

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • Projekt badawczy
 • Oceny
 • Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest pokrywane przez stronę trzecią.

Tak, ale dodatek rodzinny przysługuję tylko wyjeżdżającym na ponad 6 m-cy.

DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych. Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach potwierdzających otrzymanie stypendium.

Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.

Pytania dotyczące formularza aplikacyjnego

Prosimy wyliczyć średnią ze wszystkich egzaminów maturalnych i podać ją w procentach.

W punkcie tym prosimy wpisać ocenę z egzaminu licencjackiego, magisterskiego, doktorskiego lub ocenę z ostatniego egzaminu, który zdali Państwo podczas studiów.

Wypełniany formularz można zapisać na swoim komputerze i przy kolejnym logowaniu do portalu odtworzyć jego ostatnią wersję. Natomiast etap załączania skanów poszczególnych dokumentów należy bez przerw doprowadzić do końca i wysłać wniosek online.

Oferty niemieckich uczelni

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics!

Light Up Your Future! Study Optics & Photonics! Do you have background in Engineering or Natural Sciences? Join us as Master or Ph.D. student and benefit from a strong industry network, state of the a...

Więcej

Technische Universität Ilmenau – Your choice. Your studies.

Take your chance to experience how future-oriented education and excellent research in fields of technology, mathematics and natural sciences, business and media meet with cultural diversity on our be...

Więcej
1/2

Adres

 • Przedstawicielstwo w Warszawie

  ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
  E-mail: daad@daad.pl