Studierende auf einer Wiese vor der Universität.

Cel

Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uczelnie i powiązane z nimi instytucje. Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie www2.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem). Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD. Kursy odbywają się wyłącznie w języku niemieckim.

Czas trwania stypendium

Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych. Stypendium nie może zostać przedłużone.

Wysokość stypendium

1061 euro + ryczałt na podróż

Warunki ubiegania się o stypendium

 • O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów.
 • O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które w momencie złożenia wniosku przebywają w Niemczech dłużej niż 15 miesięcy.
 • Kandydaci, w momencie rozpoczęcia stypendium, muszą być immatrykulowani na polskiej uczelni.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich oraz absolwenci z tytułem magistra, którzy zakończyli edukację.
 • Obywatele innych krajów mogą ubiegać się o stypendium, jeśli w momencie składania wniosku studiują co najmniej od roku w ramach studiów stacjonarnych na polskiej uczelni.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.
 • Studenci germanistyki i niemcoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się również o “Ilse Müller-Stipendium” na kurs języka niemieckiego w Niemczech.

Ilse Müller-Stipendium

Ilse Müller-Stipendium für polnische Studierende der Germanistik und Deutschlandstudien

Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2019

Ziel
Für polnische Bewerberinnen und Bewerber aus dem Bereich der Germanistik und Deutschlandstudien wird für das Jahr 2018 ein Stipendium für einen Hochschulsommerkurs vergeben. Gefördert wird die Teilnahme an sprachkundlichen Kursen, die von staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen Hochschulen und den Hochschulen angeschlossenen Sprachkursanbietern angeboten werden.

Das Ilse Müller-Stipendium wird regelmäßig von der DAAD-Stiftung verliehen, um im Sinne der Stifterin einen Beitrag zum Deutsch-Polnischen Verhältnis zu leisten. Auch aus Verbundenheit zu ihrer Herkunftsregion lag Frau Müller daran, mit dem Stipendium gezielt jungen Menschen aus Polen die Gelegenheit für einen Studienaufenthalt in Deutschland zu geben.

Laufzeit
Die Förderdauer beträgt vier Wochen. Der Zeitraum liegt in den Sommermonaten während der vorlesungsfreien Zeit an den deutschen Hochschulen.

Stipendienleistungen
Das Stipendium umfasst die Kosten für den Sprachkurs und die Unterkunft i.H.v. 950 Euro sowie eine Reisekostenpauschale. Außerdem wird von Seiten der Stiftung eine Versicherung für Sie (Unfall-, Kranken, Privathaftpflichtversicherung) gezahlt.

Bewerbungsvoraussetzungen
Es können sich qualifizierte Studierende und Graduierte Germanistik und Deutschlandstudien, die zum Zeitpunkt des Stipendiums mindestens 18 Jahre alt und an der Universität Breslau (bevorzugt am Willy Brandt Zentrum) eingeschrieben sind.

Die Deutschkenntnisse sollen mindestens der Einstufung B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.

Bewerbungsverfahren
Auf dem Portal www.funding-guide.de finden Sie alle Angaben zu den erforderlichen Unterlagen und zum Procedere. Sie bewerben sich online auf einen regulären Hochschulsommerkurs und senden die ausgedruckten Bewerbungs-Unterlagen per Post an

DAAD Außenstelle Warschau
Zielna 37
00-108 Warszawa

Beachten Sie: Im beizufügenden Motivationsschreiben vermerken Sie ausdrücklich, dass Sie sich auf das Ilse Müller-Stipendium bewerben.

Weiterführende Informationen:
www.daad-stiftung.de
Kontakt: daad@daad.pl

Uwagi

 • Złożenie aplikacji możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu na stronie “My DAAD” (https://bit.ly/2AdBVhl). Po złożeniu kompletnego wniosku online należy przesłać wydruk aplikacji wygenerowany przez portal do Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.
 • Aplikacje można składać online od 15 września do końca dnia, w którym mija termin składania podań.
 • Dokumenty (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim.
 • W zależności od wybranego przez kandydata kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu w Niemczech.
 • Stypendium zostanie przelane przez DAAD na konto organizatora kursu. Organizator odciąga od stypendium opłatę za kurs (oraz ewentualnie za zakwaterowanie). Pozostała kwota wypłacana jest stypendystom na miejscu przez organizatora kursu.
 • Zakwaterowanie nie zawsze jest zapewnione przez organizatorów.
 • Najważniejszymi kryteriami wyboru są: oceny uzyskane podczas studiów, umotywowanie wyjazdu i wyboru kursów, znajomość języka niemieckiego.
 • Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego honorowane są:
  • Wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onSET, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onSET mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Dodatkowe informacje na temat testu onSET dostępne są na stronie www.onset.de. Jeśli przeprowadzenie testu onSET okaże się ze względu na pandemię niemożliwe, lektorzy DAAD wystawią zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego na podstawie testu przeprowadzonego przez połączenie video.
  • Certyfikaty na poziomie min. B1: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD, DSH, telc Deutsch
  • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis) wystawione przez dowolnego lektora jęz. niemieckiego z rodzimej uczelni– wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez uprawnień  przeprowadzenia testu onSET.
  • Zaświadczenia językowe nie mogą być starsze niż dwa lata.
 • Stypendium można otrzymać raz na trzy lata.
 • Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane (w celach potrzebnych do opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych).
 • Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria.
 • Prosimy koniecznie o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej (także katalogu „spam”) oraz logowanie się do portalu “My DAAD” w celu weryfikacji otrzymanych z DAAD powiadomień.
 • Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach poprzez portal DAAD. Przez telefon nie będą udzielane żadne informacje dotyczące wyników rekrutacji.
 • O terminie złożenia aplikacji w formie papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 • Prosimy nie zszywać dokumentów.
 • Problemy techniczne z portalem DAAD (www.funding-guide.de) należy zgłaszać pod adres: portaldaad.de; Tel.: +49 228 882 888.

 

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać

Prosimy złożyć dokumenty w jednym komplecie (powinien być do wydruk z portalu DAAD) w następującej kolejności:

 1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez Portal DAAD: https://bit.ly/2AdBVhl). Instrukcja jak zarejestrować się na portalu DAAD https://bit.ly/2BquHYZ
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim oraz uzasadnienie wyboru konkretnych kursów.
 4. Kopia świadectwa maturalnego (w przypadku studentów studiów licencjackich/inżynierskich) wraz z samodzielnym tłumaczeniem na język niemiecki lub kopia dyplomu licencjackiego/inżynierskiego (w przypadku studentów studiów magisterskich) w języku angielskim lub z samodzielnym tłumaczeniem na język niemiecki.
 5. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen z ostatnich dwóch lat studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B1. Informacje nt. honorowanych zaświadczeń: patrz Uwagi

Kompletny wniosek zgłoszeniowy przesłany do DAAD pocztą musi zawierać

Wydruk wniosku (tzw. „Bewebungszusammenfassung”) dostępny jako PDF na koncie w portalu po złożeniu kompletnego wniosku online (zawiera formularz i skany dołączonych o niego dokumentów).

Termin złożenia dokumentów

1 grudnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego)

Wskazówki

 • Kandydaci proszeni są o podanie w formularz trzech wybranych kursów. Należy wypełnić wszystkie trzy pola. Życzenia kandydatów dotyczące wyboru kursów będą w miarę możliwości uwzględniane. Ponieważ liczba uczestników poszczególnych kursów jest ograniczona, DAAD zachowuje prawo przyznania stypendyście innego kursu niż te deklarowane przez kandydata.
 • Zmiana kursu lub jego przerwanie są wykluczone.
 • Rezygnacja z kursu po odesłaniu do DAAD potwierdzenia przyjęcia stypendium tzw. Annahmeerklärung może mieć konsekwencje finansowe.

Miejsce złożenia dokumentów

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa.

 

DAAD-Sprachzegnis do pobrania:

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)