Studierende auf einer Wiese vor der Universität.

Cel

Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uczelnie i powiązane z nimi instytucje. Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie www2.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem). Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD. Kursy odbywają się wyłącznie w języku niemieckim.

Czas trwania stypendium

Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych. Stypendium nie może zostać przedłużone.

Wysokość stypendium

1061 euro + ryczałt na podróż + ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od odpowiedzialności cywilnej

Warunki ubiegania się o stypendium

 • O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów.
 • O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które w momencie złożenia wniosku przebywają w Niemczech dłużej niż 15 miesięcy.
 • Kandydaci, w momencie rozpoczęcia stypendium, muszą być immatrykulowani na polskiej uczelni.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich oraz absolwenci z tytułem magistra, którzy zakończyli edukację.
 • Obywatele innych krajów mogą ubiegać się o stypendium, jeśli w momencie składania wniosku studiują co najmniej od roku w ramach studiów stacjonarnych na polskiej uczelni.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.
 • Studenci germanistyki i niemcoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się również o “Ilse Müller-Stipendium” na kurs języka niemieckiego w Niemczech.

Ilse Müller-Stipendium für polnische Studierende der Germanistik und Deutschlandstudien

Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2021

Ilse Müller-Stipendium für polnische Studierende der Germanistik und Deutschlandstudien

Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2021

Ziel
Für polnische Bewerberinnen und Bewerber aus dem Bereich der Germanistik und Deutschlandstudien wird für das Jahr 2022 ein Stipendium für einen Hochschulsommerkurs vergeben. Gefördert wird die Teilnahme an sprachkundlichen Kursen, die von staatlichen oder staatlich anerkannten deutschen Hochschulen und den Hochschulen angeschlossenen Sprachkursanbietern angeboten werden.

Das Ilse Müller-Stipendium wird regelmäßig von der DAAD-Stiftung verliehen, um im Sinne der Stifterin einen Beitrag zum Deutsch-Polnischen Verhältnis zu leisten. Auch aus Verbundenheit zu ihrer Herkunftsregion lag Frau Müller daran, mit dem Stipendium gezielt jungen Menschen aus Polen die Gelegenheit für einen Studienaufenthalt in Deutschland zu geben.

Laufzeit
Die Förderdauer beträgt vier Wochen. Der Zeitraum liegt in den Sommermonaten während der vorlesungsfreien Zeit an den deutschen Hochschulen.

Stipendienleistungen
Das Stipendium umfasst die Kosten für den Sprachkurs und die Unterkunft i.H.v. 1061 Euro sowie eine Reisekostenpauschale. Außerdem wird von Seiten der Stiftung eine Versicherung für Sie (Unfall-, Kranken, Privathaftpflichtversicherung) gezahlt.

Bewerbungsvoraussetzungen
Es können sich qualifizierte Studierende und Graduierte der Germanistik und Deutschlandstudien bewerben, die zum Zeitpunkt des Stipendiums mindestens 18 Jahre alt und an der Universität Breslau (bevorzugt am Willy Brandt Zentrum) eingeschrieben sind.

Die Deutschkenntnisse sollen mindestens der Einstufung B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.

Bewerbungsverfahren
Auf dem Portal www.funding-guide.de finden Sie alle Angaben zu den erforderlichen Unterlagen und zum Procedere. Sie bewerben sich online auf einen regulären Hochschulsommerkurs.

Beachten Sie: Im beizufügenden Motivationsschreiben vermerken Sie ausdrücklich, dass Sie sich auf das Ilse Müller-Stipendium bewerben.

Weiterführende Informationen: www.daad-stiftung.de
Kontakt: sowinska@daad.de

 

Uwagi

 • Złożenie aplikacji możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu na stronie “My DAAD” (https://bit.ly/2AdBVhl).
 • Aplikacje można składać online od 15 września do końca dnia, w którym mija termin składania podań.
 • Dokumenty (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim.
 • W zależności od wybranego przez kandydata kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu w Niemczech.
 • Stypendium zostanie przelane przez DAAD na konto organizatora kursu. Organizator odciąga od stypendium opłatę za kurs (oraz ewentualnie za zakwaterowanie). Pozostała kwota wypłacana jest stypendystom na miejscu przez organizatora kursu.
 • Zakwaterowanie nie zawsze jest zapewnione przez organizatorów.
 • Najważniejszymi kryteriami wyboru są: oceny uzyskane podczas studiów, umotywowanie wyjazdu i wyboru kursów, znajomość języka niemieckiego.
 • Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego honorowane są:
  • Wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onSET, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onSET mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Dodatkowe informacje na temat testu onSET dostępne są na stronie www.onset.de.
  • Certyfikaty na poziomie min. B1: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD, DSH, telc Deutsch, matura z jęz. niemieckiego (wyłącznie dla kursów specjalistycznych).
  • Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis) wystawione przez dowolnego lektora jęz. niemieckiego z rodzimej uczelni– na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez uprawnień  przeprowadzenia testu onSET.
  • WYJĄTEK: Jeżeli w związku z pandemią przystąpienie do jednego z powyższych testów językowych i przedłożenie odpowiedniego certyfikatu językowego jest niemożliwe, dopuszczone jest w uzasadnionych przypadkach wystawienie certyfikatu językowego na formularzu DAAD-Sprachzeugnis także przez lektorów DAAD.
  • Zaświadczenia językowe nie mogą być starsze niż dwa lata. Jeśli ktoś posiada już certyfikat językowy wystawiony przez lektora DAAD w 2020 roku w celu aplikacji o kurs językowy na rok 2021, może w drodze wyjątku wykorzystać go także w tegorocznej aplikacji.
 • Stypendium można otrzymać raz na trzy lata.
 • Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane (w celach potrzebnych do opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych).
 • Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria.
 • Prosimy koniecznie o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej (także katalogu „spam”) oraz logowanie się do portalu “My DAAD” w celu weryfikacji otrzymanych z DAAD powiadomień.
 • Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach poprzez portal DAAD. Przez telefon nie będą udzielane żadne informacje dotyczące wyników rekrutacji.
 • Problemy techniczne z portalem DAAD (www.funding-guide.de) należy zgłaszać pod adres: portaldaad.de; Tel.: +49 228 882 888.

 

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:

 1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez Portal DAAD: https://bit.ly/2AdBVhl). Instrukcja jak zarejestrować się na portalu DAAD https://bit.ly/2BquHYZ
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim oraz uzasadnienie wyboru konkretnych kursów.
 4. Kopia świadectwa maturalnego (w przypadku studentów studiów licencjackich/inżynierskich) wraz z samodzielnym tłumaczeniem na język niemiecki lub kopia dyplomu licencjackiego/inżynierskiego (w przypadku studentów studiów magisterskich) w języku angielskim lub z samodzielnym tłumaczeniem na język niemiecki.
 5. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen z ostatnich dwóch lat studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B1. Informacje nt. honorowanych zaświadczeń: patrz Uwagi

Ogólne wskazówki, jak złożyć wniosek przez portal DAAD:

1. Rejestracja w portalu DAAD (Przewodnik, jak się zarejestrować: w języku niemieckim, w języku angielskim)

2. Złożenie wniosku w portalu DAAD (Przewodnik, jak złożyć wniosek: w języku niemieckim, w języku angielskim)

 • Wypełnić formularz online.
 • Przygotować potrzebne dokumenty.
 • W razie potrzeby samodzielnie przetłumaczyć dokumenty (jeśli nie są dostępne w języku angielskim lub niemieckim ).
 • Dokumenty zeskanować i zapisać w formacie PDF.
 • Do wypełnionego formularza dołączyć pozostałe dokumenty w formacie PDF. Tłumaczenia dokumentów należy wgrać do portalu wraz ze skanami oryginalnych dokumentów w języku polskim.
 • Kompletny wniosek wysłać online w portalu DAAD.

Termin złożenia dokumentów

1 grudnia 2021

Wskazówki

 • Kandydaci proszeni są o podanie w formularzu trzech wybranych kursów. Należy wypełnić wszystkie trzy pola. Życzenia kandydatów dotyczące wyboru kursów będą w miarę możliwości uwzględniane. Ponieważ liczba uczestników poszczególnych kursów jest ograniczona, DAAD zachowuje prawo przyznania stypendyście innego kursu niż te deklarowane przez kandydata.
 • Zmiana kursu lub jego przerwanie są wykluczone.
 • Rezygnacja z kursu po odesłaniu do DAAD potwierdzenia przyjęcia stypendium tzw. Annahmeerklärung może mieć konsekwencje finansowe.
 • Jeśli udział w kursie językowym nie będzie możliwy z powodu obecnej sytuacji pandemicznej (np. kurs językowy został odwołany, wysokie wskaźniki infekcji, wymogi prawne, ograniczenia wjazdu do Niemiec itp.), DAAD zastrzega sobie prawo do cofnięcia stypendium i przyznania go jako kursu językowego online. Nie uprawnia to automatycznie do udziału w kursie językowym online.

DAAD-Sprachzegnis do pobrania:

Kliknij, aby pobrać: DAAD-Sprachzeugnis Deutsch (pdf, 35,48 KB)