Content

Stypendia innych organizacji

Studierende liest in einem Buch in der Bibliothek
© DAAD/Ausserhofer/Himsel

 

Dla studentów

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa / Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią

Centrum jest jednostką zrzeszającą bawarskie szkoły wyższe. Doradza w zagadnieniach współpracy naukowej, nadzoruje akademickie kontakty z Europą Środkową i wspiera wymianę naukową i akademicką.

BAYHOST przyznaje absolwentom i doktorantom z Europy Południowej i Środkowschodniej roczne stypendia na jednej z bawarskich uczelni.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów oraz innych programach stypendialnych można uzyskać na stronie www.bayhost.de.

Stowarzyszenie Copernicus zostało założone 1992 roku przez studentów z Hamburga. Jego celem jest umożliwienie studentom z krajów postkomunistycznych odbycia semestru studiów i praktyki w Niemczech.

Program stypendialny Copernicus obejmuje stypendia na jeden semestr studiów połączonych z odbyciem praktyki w Hamburgu lub Berlinie.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendium można uzyskać na stronie internetowej www.copernicus-stipendium.de.

Fundacja im. Friedricha Eberta jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej. Posiada przedstawicielstwa w 90 krajach, a angażuje się w ponad 100 krajach na całym świecie. Polska, ze względu na zakres i intensywność podejmowanych działań, jest jednym z ważniejszych terenów działalności Fundacji. Fundacja wspiera w swej współpracy z Polską społeczny dialog. W ten sposób przyczynia się do rozwoju partnerskich stosunków między Polską a Niemcami.

Fundacja przyznaje stypendia dla studentów obcokrajowców immatrykulowanych na jednej z niemieckich uczelni oraz dla doktorantów z zagranicy.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.fes.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce: www.feswar.org.pl.

Fundacja im. Friedricha Naumanna – Fundacja na Rzecz Wolności jest niemiecką organizacją promującą idee liberalne. Jej celem jest propagowanie zasady wolności w oparciu o edukację obywatelską, ukazującą istotę demokracji, państwa prawa, gospodarki rynkowej, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego, dającą obywatelom jednocześnie wiedzę niezbędną dla świadomego podejmowania decyzji politycznych.

Program stypendialny Fundacji skierowany jest do studentów i doktorantów studiujących bądź planujących pobyt na niemieckich uczelniach.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.fnst-freiheit.org.

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami.

Wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej Stowarzyszenie przyznaje polskim studentom i doktorantom semestralne stypendia do Niemiec.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.gfps.pl.

Fundacja im. Heinricha Bölla jest „agencją zielonych idei”, tworzy przestrzeń dialogu i wymiany myśli na kluczowe i aktualne tematy społeczno- polityczne między przedstawiciel(k)ami świata nauki, polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na Świecie. W prowadzonych działaniach Fundacja kieruje się zasadą wolności od przemocy, demokracji płci i ekologii, dba o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i wspiera dialog międzykulturowy. Zadaniem Fundacji w Europie Środkowej i Wschodniej jest wspieranie procesu integracji Europejskiej. Europejska tożsamość i wspólne europejskie wartości są zarówno tematem jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji.

Fundacja przyznaje stypendia na studia w Niemczech studentom i doktorantom wszystkich dziedzin i narodowości.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.boell.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce: www.pl.boell.org.

KAAD przyznaje studentom, doktorantom i naukowcom stypendia na studia i pobyty naukowe w Niemczech.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.kaad.de.

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną. Jej głównym celem jest prowadzona na poziomie narodowym i międzynarodowym edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Szczególne znaczenie ma też wzmacnianie demokracji, wspieranie jedności europejskiej i zacieśnianie stosunków transatlantyckich. Fundacja jest reprezentowana niemal na całym świecie, ma blisko 80 zagranicznych przedstawicielstw, a swoje projekty realizuje w ponad 120-tu krajach.

Fundacja przyznaje stypendia młodym, uzdolnionym ludziom: studentom, doktorantom, dziennikarzom i artystom.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.kas.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce: www.kas.de/warschau.

Wszystkie informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia i oferowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo programów można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl.

Oferta skierowana do polskich badaczy historii i kultury Niemiec oraz stosunków miedzy Niemcami i ich sąsiadami. Z drugiej strony wspierane są badania młodych niemieckich naukowców na temat historii Wrocławia i Śląska na tle przemian europejskich.

Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem stypendiów zajmuje się Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z wydziałem kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odra.

Więcej informacji nt. stypendium znajdą Państwo na stronie: www.wbz.uni.wroc.pl/pl/badania/stypendia/stypendium-fritza-sterna.html.

Dla absolwentów i doktorantów

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa / Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią

Centrum jest jednostką zrzeszającą bawarskie szkoły wyższe. Doradza w zagadnieniach współpracy naukowej, nadzoruje akademickie kontakty z Europą Środkową i wspiera wymianę naukową i akademicką.

BAYHOST przyznaje absolwentom i doktorantom z Europy Południowej i Środkowschodniej roczne stypendia na jednej z bawarskich uczelni.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów oraz innych programach stypendialnych można uzyskać na stronie www.bayhost.de.

Fundacja przyznaje stypendia na studia doktoranckie oraz na pobyty badawcze w Niemczech dla absolwentów wyższych uczelni zajmujących się szeroko pojetą tematyką ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje nt. stypendiów znajdują się na stronie internetowej: www.dbu.de.

Niemiecka Wspólnota Badawcza DFG jest centralną organizacją samorządową finansującą badania naukowe na uczelniach oraz w publicznych instytucjach naukowo-badawczych w Niemczech.

DFG przyznaje indywidualne stypendia naukowe, finansuje kolegia doktoranckie, przyznaje nagrody naukowe i wspiera międzynarodową współpracę naukową.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.dfg.de.

Fundacja im. Friedricha Eberta jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej. Posiada przedstawicielstwa w 90 krajach, a angażuje się w ponad 100 krajach na całym świecie. Polska, ze względu na zakres i intensywność podejmowanych działań, jest jednym z ważniejszych terenów działalności Fundacji. Fundacja wspiera w swej współpracy z Polską społeczny dialog. W ten sposób przyczynia się do rozwoju partnerskich stosunków między Polską a Niemcami.

Fundacja przyznaje stypendia dla studentów obcokrajowców immatrykulowanych na jednej z niemieckich uczelni oraz dla doktorantów z zagranicy.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.fes.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce www.feswar.org.pl.

Fundacja im. Friedricha Naumanna – Fundacja na Rzecz Wolności jest niemiecką organizacją promującą idee liberalne. Jej celem jest propagowanie zasady wolności w oparciu o edukację obywatelską, ukazującą istotę demokracji, państwa prawa, gospodarki rynkowej, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego, dającą obywatelom jednocześnie wiedzę niezbędną dla świadomego podejmowania decyzji politycznych.

Program stypendialny Fundacji skierowany jest do studentów i doktorantów studiujących bądź planujących pobyt na niemieckich uczelniach.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.fnst-freiheit.org.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit, działającą od 1991 r., powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce.

Wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki

Wspiera modernizacje warsztatów badawczych

Wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych

Szczegółowe informacje na temat Fundacji i jej programów grantowych można uzyskać na stronie www.fnp.org.pl.

Fundacja Hertie należy do największych fundacji prywatnych w Niemczech. Działa ona w trzech obszarach: „Neuronauka”, „Innowacje społeczne” oraz „Edukacja”. Swoje działanie fundacja pragnie opierać na innowacyjnych, inteligentnych rozwiązaniach i przyczyniać się do ich stosowania w praktyce.

Fundacja ogłasza konkursy, przyznaje stypendia i nagrody we wszystkich w/w obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.ghst.de.

Fundacja im. Heinricha Bölla jest “agencją zielonych idei”, tworzy przestrzeń dialogu i wymiany myśli na kluczowe i aktualne tematy społeczno- polityczne między przedstawiciel(k)ami świata nauki, polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na Świecie. W prowadzonych działaniach Fundacja kieruje się zasadą wolności od przemocy, demokracji płci i ekologii, dba o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i wspiera dialog międzykulturowy. Zadaniem Fundacji w Europie Środkowej i Wschodniej jest wspieranie procesu integracji Europejskiej. Europejska tożsamość i wspólne europejskie wartości są zarówno tematem jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji.

Fundacja przyznaje stypendia na studia w Niemczech studentom i doktorantom wszystkich dziedzin i narodowości.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.boell.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce www.pl.boell.org/pl.

KAAD przyznaje studentom, doktorantom i naukowcom stypendia na studia i pobyty naukowe w Niemczech.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.kaad.de.

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną. Jej głównym celem jest prowadzona na poziomie narodowym i międzynarodowym edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Szczególne znaczenie ma też wzmacnianie demokracji, wspieranie jedności europejskiej i zacieśnianie stosunków transatlantyckich. Fundacja jest reprezentowana niemal na całym świecie, ma blisko 80 zagranicznych przedstawicielstw, a swoje projekty realizuje w ponad 120-tu krajach.

Fundacja przyznaje stypendia młodym, uzdolnionym ludziom: studentom, doktorantom, dziennikarzom i artystom.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.kas.de oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce www.kas.de/warschau.

Towarzystwo im. Maxa Plancka jest niezależną naukową organizacją użyteczności publicznej. W jednostkach naukowo-badawczych towarzystwa prowadzone są badania podstawowe w takich dyscyplinach jak nauki przyrodnicze, biologia, nauki społeczne oraz humanistyczne.

Towarzystwo przyznaje stypendia na studia doktoranckie i na prowadzenie badań naukowych w swoich jednostkach badawczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.mpg.de.

Wszystkie informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia i oferowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo programów można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl.

Oferta skierowana do polskich badaczy historii i kultury Niemiec oraz stosunków miedzy Niemcami i ich sąsiadami. Z drugiej strony wspierane są badania młodych niemieckich naukowców na temat historii Wrocławia i Śląska na tle przemian europejskich.

Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem stypendiów zajmuje się Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z wydziałem kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Więcej informacji nt. stypendium znajdą Państwo na stronie: www.wbz.uni.wroc.pl/pl/badania/stypendia/stypendium-fritza-sterna.html.

Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza jest największą organizacją naukową w Niemczech. Wspólnota osiąga czołowe wyniki w następujących dziedzinach nauki: energia, ziemia i środowisko, zdrowie, technologie kluczowe, struktura i materia, komunikacja i kosmos.

Wszystkie informacje na temat centrów badawczych wspólnoty oraz możliwościach finansowania badań naukowych znajdują się na stronie www.helmholtz.de.

Dla naukówców i nauczycieli akademickich

Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest fundacją użyteczności publicznej, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

Fundacja przyznaje wybitnym naukowcom wszystkich dziedzin i narodowości stypendia na pobyty badawcze w Niemczech, a niemieckim naukowcom na badania za granicą.

Szczegółowe informacje na temat Fundacji oraz w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.humboldt-foundation.de.

Fundacja przyznaje stypendia na studia doktoranckie oraz na pobyty badawcze w Niemczech dla absolwentów wyższych uczelni zajmujących się szeroko pojetą tematyką ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje nt. stypendiów znajdują się na stronie internetowej: www.dbu.de.

Niemiecka Wspólnota Badawcza DFG jest centralną organizacją samorządową finansującą badania naukowe na uczelniach oraz w publicznych instytucjach naukowo-badawczych w Niemczech.

DFG przyznaje indywidualne stypendia naukowe, finansuje kolegia doktoranckie, przyznaje nagrody naukowe i wspiera międzynarodową współpracę naukową

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.dfg.de.

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Fundacja wspiera projekty i badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych w czterech priorytetach tematycznych: procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność, zmiana norm i wartosci.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.pnfn.pl.

Towarzystwo jest największą w Europie organizacją zajmującą się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniem. Jego partnerami oraz zleceniodawcami są przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe oraz instytucje publiczne. Prowadzone badania w dziedzinach: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikacja, mobilność, energia i ochrona środowiska nakierowane są na potrzeby współczesnego człowieka.

Towarzystwo przyznaje szereg stypendiów dla naukowców z zagranicy.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.fraunhofer.de.

Fundacja ma na celu bezpośrednie wspieranie nauki m.in. na uczelniach, zwłaszcza niemieckich, otacza opieką przede wszystkim młodych naukowców.

Przyznaje stypendia młodym naukowcom i nauczycielom akademickim w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz medycyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.fritz-thyssen-stiftung.de.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit, działającą od 1991 r., powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce.

Wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki

Wspiera modernizacje warsztatów badawczych

Wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych

Szczegółowe informacje na temat Fundacji i jej programów grantowych można uzyskać na stronie www.fnp.org.pl.

Fundacja Hertie należy do największych fundacji prywatnych w Niemczech. Działa ona w trzech obszarach: „Neuronauka”, „Innowacje społeczne” oraz „Edukacja”. Swoje działanie fundacja pragnie opierać na innowacyjnych, inteligentnych rozwiązaniach i przyczyniać się do ich stosowania w praktyce.

Fundacja ogłasza konkursy, przyznaje stypendia i nagrody we wszystkich w/w obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.ghst.de.

Wspólnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza jest ze swoimi osiemnastoma centrami badawczymi największą organizacją naukową w Niemczech. Wspólnota osiąga czołowe wyniki w następujących dziedzinach nauki: energia, ziemia i środowisko, zdrowie, technologie kluczowe, struktura i materia, komunikacja i kosmos.

Wszystkie informacje na temat Centrów Badawczych oraz możliwościach dofinansowania badań znajdują się na stronie www.helmholtz.de.

KAAD przyznaje studentom, doktorantom i naukowcom stypendia na studia i pobyty naukowe w Niemczech.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.kaad.de.

Towarzystwo im. Maxa Plancka jest niezależną naukową organizacją użyteczności publicznej. W jednostkach naukowo-badawczych Towarzystwa im. Maxa Plancka prowadzone są badania podstawowe w takich dyscyplinach jak nauki przyrodnicze, biologia, nauki społeczne oraz humanistyczne.

Towarzystwo przyznaje stypendia na studia doktoranckie i na prowadzenie badań naukowych w swoich jednostkach badawczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.mpg.de.

Wszystkie informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia i oferowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo programów można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl.

Inne stypendia i finansowanie projektów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką instytucją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

PNWM przyznaje dotacje przede wszystkim na różnorodne spotkania młodzieży, praktyki, imprezy dokształcające…

Szczegółowe informacje na temat wspieranych projektów można uzyskać na stronie www.dpjw.org.

Fundacja Hertie należy do największych fundacji prywatnych w Niemczech. Działa ona w trzech obszarach: „Neuronauka”, „Innowacje społeczne” oraz „Edukacja”. Swoje działanie fundacja pragnie opierać na innowacyjnych, inteligentnych rozwiązaniach i przyczyniać się do ich stosowania w praktyce.

Fundacja ogłasza konkursy, przyznaje stypendia i nagrody we wszystkich w/w obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendiów można uzyskać na stronie internetowej www.ghst.de.

Biuro Międzynarodowe Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych prowadzi działalność doradczą i wspiera finansowo niemieckie uczelnie i ośrodki badawcze podejmujące współpracę zagraniczną.

Ponadto jest też silnie zaangażowane w promowanie możliwości podejmowania studiów i badań naukowych w Niemczech

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.internationales-buero.de.

Fundacja im. Roberta Boscha jest jedną z największych politycznie niezależnych fundacji niemieckich związanych z przemysłem. Koncentruje ona swą działalność na nauce, ochronie zdrowia, porozumieniu między narodami, oświacie, kwestiach społecznych i kulturze.

RBS przyznaje stypendia zarówno na udział w licznych inicjatywach i programach Fundacji jak również na realizację projektów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Fundacji Roberta Boscha można uzyskać na stronie internetowej www.bosch-stiftung.de.

Fundacja im. Ernsta Scheringa nagradza największe osiągnięcia w naukach biologicznych i w kulturze. Wspiera głównie młodych artystów i naukowców, prowadzących badania w dialogu z innymi dyscyplinami, a także ponad granicami krajów Europy Wschodniej i Środkowej.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych można uzyskać na stronie www.scheringstiftung.de.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Szczegółowe informacje na temat przyznawanych subwencji można uzyskać na stronie www.fwpn.org.pl.

Fundacja wspiera projekty zgodne z ideą tolerancji Gerharda Mercatora oraz aktywną wymianę wiedzy między ludźmi wywodzącymi się z różnych narodowości, kultur i środowisk. Fundacja przyznaje stypendia na przeprowadzenie projektów w czterech dziedzinach tematycznych: Europa, Integracja, Zmiany klimatyczne, edukacja kultury.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.stiftung-mercator.org.

Praktyki

Stowarzyszenie Copernicus zostało założone 1992 roku przez studentów z Hamburga. Jego celem jest umożliwienie studentom z krajów postkomunistycznych odbycia semestru studiów i praktyki w Niemczech.

Program stypendialny Copernicus obejmuje stypendia na jeden semestr studiów połączonych z odbyciem praktyki w Hamburgu lub Berlinie.

Szczegółowe informacje na temat w/w stypendium można uzyskać na stronie internetowej www.copernicus-stipendium.de.

W ramach programu mobilności Unii Europejskiej Erasmus+ studenci i absolwenci polskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium na kilkumiesięczną praktykę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w krajach uczestniczących w programie.

Wszystkie informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: erasmusplus.org.pl.

Stowarzyszenie IAESTE oferuje płatne praktyki za granicą dla studentów polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych (także dla doktorantów). Najczęściej trwają one od 6 do 12 tygodni.

Szczegółowe informacje na temat praktyk IAESTE znajdują się na stronie www.iaeste.pl.

W ramach programu IPS absolwenci wyższych uczelni mogą ubiegać się o pięciomiesięczną praktykę w Niemieckim Bundestagu. Praktyka połączona jest ze studiami na jednej z berlińskich uczelni.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach niemieckiego Bundestagu oraz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Fundacja pośredniczy w przydzielaniu miejsca praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach absolwentom kierunków technicznych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji: www.stiftung-prof-lenz.de

Program ten umożliwia młodym absolwentom (wymagany dyplom licencjata lub magistra) odbycie praktyki w jednej z organizacji zrzeszającej niemieckie domy studenckie – Deutsches Studentenwerk. Praktykanci poznają wszystkie dziedziny pracy organizacji oraz tworzą własny projekt mający na celu rozwój indywidualnych zainteresowań i umiejętności.

Informacje na temat praktyk w ramach „Studentenservice International” znajdują się w ulotce informacyjnej oraz na stronie:  www.bosch-stiftung.de.

Oferty niemieckich uczelni

Boost your career skills with online courses from Freie Universität Be...

Enhance key competencies in communication, leadership, diversity, and sustainability. Gain practical knowledge for your (future) job and a certificate from Freie Universität Berlin.

Więcej

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Więcej

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Więcej

RheinMain University of Applied Sciences-From Here to Career

Explore practice-oriented programs at Hochschule RheinMain. Shape your future and launch your career in Germany’s economic hub.

Więcej

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Więcej

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Więcej

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Więcej
1/7

Adres

Zrzut ekranu mapy z zaznaczoną lokalizacją DAAD