Letnie kursy językowe w Niemczech dla studentów

Drei internationale Studierende sitzen mit Landkarte im Hof des Alten Museums vor dem Berliner Dom.
© GettyImages/Larry Washburn

 

Cel

Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uczelnie i powiązane z nimi instytucje. Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie Fach- und Sprachkurse in Deutschland. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD są oznaczone pomarańczowym paskiem). Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD. Kursy odbywają się wyłącznie w języku niemieckim.

Czas trwania stypendium

Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych (czerwiec-wrzesień). Stypendium nie może zostać przedłużone. Kurs obejmuje zwykle minimum 25 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Wysokość stypendium

1134 euro + ryczałt na podróż 300 euro + ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od odpowiedzialności cywilnej

Warunki ubiegania się o stypendium

 • O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów.
 • O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które w momencie złożenia wniosku przebywają w Niemczech dłużej niż 15 miesięcy.
 • Kandydaci, w momencie rozpoczęcia stypendium, muszą być immatrykulowani na polskiej uczelni.
 • O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich oraz absolwenci z tytułem magistra, którzy zakończyli edukację.
 • Obywatele innych krajów mogą ubiegać się o stypendium, jeśli w momencie składania wniosku studiują co najmniej od roku w ramach studiów stacjonarnych na polskiej uczelni.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.
 • Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego honorowane są certyfikaty na poziomie min. B1: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, on-SET, TestDaF, DSD, DSH, telc Deutsch, matura z jęz. niemieckiego (wyłącznie dla kursów specjalistycznych).
 • Studenci germanistyki i niemcoznawstwa (w pierwszej linii studenci/tki Uniwersytetu Wrocławskiego) mogą ubiegać się również o “Ilse Müller-Stipendium” na kurs języka niemieckiego w Niemczech.

Uwagi

 • Złożenie aplikacji możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu na stronie My DAAD. (Proszę kliknąć “Bewerbung einreichen”, a następnie “Zum Bewerbungsportal”)
 • Aplikacje można składać online od 15 września do końca dnia, w którym mija termin składania podań.
 • Dokumenty (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim.
 • W zależności od wybranego przez kandydata kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu w Niemczech.
 • Stypendium zostanie przelane przez DAAD na konto organizatora kursu. Organizator odciąga od stypendium opłatę za kurs (oraz ewentualnie za zakwaterowanie). Pozostała kwota wypłacana jest stypendystom na miejscu przez organizatora kursu.
 • Zakwaterowanie nie zawsze jest zapewnione przez organizatorów.
 • Najważniejszymi kryteriami wyboru są: oceny uzyskane podczas studiów, umotywowanie wyjazdu i wyboru kursów, znajomość języka niemieckiego.
 • Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego honorowane są:
  -Wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia do przeprowadzenia testu onSET, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onSET mogą przeprowadzić inni lektorzy języka niemieckiego. Dodatkowe informacje na temat testu onSET dostępne są na stronie www.onset.de.
  -Certyfikaty na poziomie min. B1: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD, DSH, telc Deutsch, matura z jęz. niemieckiego (wyłącznie dla kursów specjalistycznych).
 • Zaświadczenia językowe nie mogą być starsze niż rok. (Wyjątek: Certyfikaty na poziomie powyżej B2)
 • Stypendium można otrzymać raz na dwa lata.
 • Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
 • Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane (w celach potrzebnych do opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych).
 • Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria.
 • Prosimy koniecznie o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej (także katalogu „spam”) oraz logowanie się do portalu “My DAAD” w celu weryfikacji otrzymanych z DAAD powiadomień.
 • Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach poprzez portal DAAD. Przez telefon nie będą udzielane żadne informacje dotyczące wyników rekrutacji.
 • Problemy techniczne z portalem DAAD (www.funding-guide.de) należy zgłaszać pod adres: portal@daad.de; Tel.: +49 228 882 8888.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:

 1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez Portal DAAD). Instrukcja jak zarejestrować się na portalu DAAD
 2. Szczegółowy życiorys w języku niemieckim (CV).
 3. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim oraz uzasadnienie wyboru konkretnych kursów w języku niemieckim.
 4. Kopia świadectwa maturalnego (w przypadku studentów studiów licencjackich/inżynierskich) wraz z samodzielnym tłumaczeniem na język niemiecki lub kopia dyplomu licencjackiego/inżynierskiego (w przypadku studentów studiów magisterskich) w języku angielskim lub z samodzielnym tłumaczeniem na język niemiecki.
 5. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen z ostatnich dwóch lat studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim.
 6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B1. Informacje nt. honorowanych zaświadczeń: patrz Uwagi

Ogólne wskazówki, jak złożyć wniosek przez portal DAAD:

 1. Rejestracja w portalu DAAD (Przewodnik, jak się zarejestrować: w języku niemieckim, w języku angielskim)
 2. Złożenie wniosku w portalu DAAD (Przewodnik, jak złożyć wniosek: w języku niemieckim, w języku angielskim)
 • Pobrać i wypełnić formularz online.
 • Przygotować potrzebne dokumenty.
 • W razie potrzeby samodzielnie przetłumaczyć dokumenty (jeśli nie są dostępne w języku angielskim lub niemieckim).
 • Dokumenty zeskanować i zapisać w formacie PDF.
 • Do wypełnionego formularza dołączyć pozostałe dokumenty w formacie PDF. Tłumaczenia dokumentów należy wgrać do portalu wraz ze skanami oryginalnych dokumentów w języku polskim.
 • Kompletny wniosek wysłać online w portalu DAAD.

Termin złożenia dokumentów

1 grudnia 2023

Wskazówki

 • Kandydaci proszeni są o podanie w formularzu trzech wybranych kursów. Należy wypełnić wszystkie trzy pola. Życzenia kandydatów dotyczące wyboru kursów będą w miarę możliwości uwzględniane. Ponieważ liczba uczestników poszczególnych kursów jest ograniczona, DAAD zachowuje prawo przyznania stypendyście innego kursu niż te deklarowane przez kandydata.
 • Zmiana kursu lub jego przerwanie są wykluczone.
 • Rezygnacja z kursu po odesłaniu do DAAD potwierdzenia przyjęcia stypendium tzw. Annahmeerklärung może mieć konsekwencje finansowe

Oferty niemieckich uczelni

Let us shape the future at Technische Universität Ilmenau!

You love science? Then contribute to our approaches of sustainability and energy, future mobility, artificial intelligence, and many more.

Więcej

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Więcej

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Więcej

Advance your career with an MBA from Pforzheim University!

The full-time MBA in International Management at Pforzheim University combines a classical management education with the most relevant future topics: Innovation Management, Sustainable Globalization a...

Więcej

Study at one of Europe's top governance schools

Public Policy, International Affairs or Data Science – get to know the international master's programmes at the Hertie School in Berlin

Więcej

B.Sc. in Computer Science: Start studying in English language, switch ...

You are interested in new technologies, enjoy solving problems and working in interdisciplinary teams? If you also have basic German language skills, our Bachelor in Computer Science is the right choi...

Więcej
1/6

Adres

 • Przedstawicielstwo w Warszawie

  ul. Zielna 37 00-108 Warszawa Telefon: +48 22 395 54 00
  E-mail: daad@daad.pl